streda 22. júla 2020

Aktuálne: Nová lehota evidenčného listu dôchodkového poistenia

Zamestnávateľom sa mení lehota pri predkladaní evidenčného listu dôchodkového poistenia. Dôvodom je prijatie zákona na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktorým sa zmenil aj zákon o sociálnom poistení. Upravila sa povinnosť zamestnávateľa predkladať Sociálnej poisťovni (SP) evidenciu o zamestnancovi.

Od utorka 21. júla tohto roka je zamestnávateľ povinný viesť evidenciu o zamestnancovi na účely sociálneho poistenia a predložiť túto evidenciu v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa skončil právny vzťah zamestnanca k zamestnávateľovi. Ak bude pracovný pomer ukončený napríklad 31. júla 2020, lehota na predloženie evidenčného listu dôchodkového poistenia je do 31. augusta 2020.

Naďalej však platí, že ak si zamestnanec uplatní nárok na dôchodok alebo o zaslanie evidenčného listu dôchodkového poistenia požiada SP, zamestnávateľ je povinný predložiť evidenčný list dôchodkového poistenia do ôsmich dní. Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s vedením evidencie na účely sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia sú uvedené aj v metodickom usmernení pre zamestnávateľov, ktoré je zverejnené na internetovej stránke sociálnej poisťovne.