piatok 24. júla 2020

EU: Digitalizácia justície

Nariadenia Európskej komisie o doručovaní písomností a vykonávaní dôkazov v zahraničí boli upravené. Zámerom je modernizácia a digitalizácia justičnej spolupráce v cezhraničných občianskych a obchodných záležitostiach v celej Európskej únii (EÚ) a zjednodušenie, zefektívnenie a sprístupnenie súdnictva pre občanov aj podniky. 


Prenos dokumentov a žiadostí medzi členskými štátmi musí byť rýchly a bezpečný. Po zavedení nových pravidiel týkajúcich sa doručovania písomností do praxe sa bude prenos povinne uskutočňovať prostredníctvom elektronického decentralizovaného IT systému, ktorý sa skladá z prepojených vnútroštátnych IT systémov. Členské štáty budú mať možnosť používať referenčný softvér vyvinutý EÚ namiesto vnútroštátneho IT systému. Pokiaľ ide o vykonávanie dôkazov, nové pravidlá podporujú používanie videokonferencií alebo akýchkoľvek iných komunikačných technológií na diaľku, pri ktorých musí byť vypočutý svedok, strana alebo znalec so sídlom v inom členskom štáte.

V justičnej agende EÚ do roku 2020 sa zdôraznilo, že v záujme posilnenia vzájomnej dôvery medzi justičnými systémami členských štátov by sa mala preskúmať potreba posilnenia občianskych procesných práv, napríklad pokiaľ ide o doručovanie písomností. Cieľ zlepšenia rámca justičnej spolupráce v rámci EÚ je tiež v súlade s cieľmi stanovenými Európskou komisiou v stratégii jednotného digitálneho trhu: V kontexte elektronickej verejnej správy táto stratégia vyjadruje potrebu ďalších krokov na modernizáciu verejnosti (vrátane súdnej správy) dosiahnuť cezhraničnú interoperabilitu a uľahčiť jednoduchú interakciu s občanmi.