streda 29. júla 2020

Aktuálne: Povinnosť pripájania kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky

Od 1. júla 2020 je orgán verejnej moci povinný na základe novely zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) pripájať časovú pečiatku ku každému doručenému elektronickému podaniu, ktoré ju neobsahuje.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie vydalo Metodické usmernenie k § 23 ods. 8 zákona o e-Governmente. Pojednáva o povinnosti pripájania kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky zahŕňajúcej objekt autorizácie ku všetkým prijatým elektronickým podaniam, ktoré sú autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou a ktoré neobsahujú kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku. Povinnosť pridávania pečiatky bola zavedená z dôvodu zabezpečenia dlhodobej overiteľnosti autorizácie podaní, úspory finančných prostriedkov a času napr. pre subjekty, ktoré časovou pečiatkou nedisponujú.

Každý orgán verejnej moci, ktorý používa centrálnu elektronickú podateľňu, si už plní povinnosť pripájať časovú pečiatku k podaniam, ku ktorým nie je pripojená, nakoľko centrálna elektronická podateľňa pripája časové pečiatky k podaniam automaticky. Časové pečiatky sú v súčasnosti pripájané k elektronickým podaniam v internej evidencii centrálnej elektronickej podateľne a využívajú sa na účely zaslania výsledku overenia autorizácie orgánu verejnej moci obsahujúcemu aj informáciu o čase z pripojenej časovej pečiatky. Priame zahrnutie časových pečiatok z internej evidencie centrálnej elektronickej podateľne aj do elektronických podaní ukladaných do elektronických schránok orgánov verejnej moci sa plánuje zrealizovať v neskoršom období.