pondelok 27. júla 2020

EU: Parlament trvá na zmenách v dlhodobom rozpočte

Zriadenie fondu obnovy je pre Európsku úniu (EÚ) historickým krokom, dlhodobé priority únie súvisiace napríklad s Európskym ekologickým dohovorom či digitálnou agendou sú však podľa Európskeho parlamentu ohrozené. 

Zákonodarcovia skritizovali rozsiahle škrty v grantových zložkách balíka obnovy pre budúce generácie. Vyzvali tiež na plné demokratické zapojenie Európskeho parlamentu do nástroja obnovy, ktorý nepriznáva zvoleným poslancom žiadnu formálnu úlohu. Parlament tiež odmietol škrty v dlhodobom rozpočte EÚ, ktoré sa týkajú programov zameraných na budúcnosť, nakoľko podľa poslancov oslabia základy udržateľného a odolného ozdravenia. Kľúčovým programom EÚ v oblasti ochrany klímy, digitálnej transformácie, zdravia, mládeže, kultúry, výskumu či ochrany hraníc hrozí v rokoch 2020 a 2021 bezprostredný pokles financovania. Poslanci poukazujú tiež na to, že po roku 2024 bude rozpočet EÚ ako celok nižší ako v roku 2020, čo ohrozí záväzky a priority EÚ.

Parlament odmieta akceptovať politickú dohodu Európskej rady o Viacročnom finančnom rámci (VFR) na roky 2021 - 2027 v jej súčasnej forme. Poslanci sú pripravení neudeliť súhlas s budúcim dlhodobým rozpočtom EÚ, kým sa na nadchádzajúcich rokovaniach parlamentu a Rady nedosiahne uspokojivá dohoda. Rokovania by podľa zákonodarcov mali byť ukončené do konca októbra, aby sa zaistilo bezproblémové naštartovanie nových programov od 1. januára 2021. Poslanci zároveň pripomínajú, že v prípade neskorého schválenia budúceho Viacročného finančného rámca bude na základe článku 312 Zmluvy o fungovaní EÚ možné dočasne predĺžiť platnosť rozpočtových stropov z posledného roku predchádzajúceho dlhodobého rozpočtu EÚ. Rozpočtové stropy z roky 2020 by tak zostali v platnosti aj v roku 2021. Tento núdzový plán je pritom podľa zákonodarcov plne kompatibilný s plánom obnovy EÚ, ako aj s prijatím nových programov budúceho VFR.

Hlavy štátov a vlád EÚ nedoriešili problematiku splácania nástroja obnovy. Bez ďalších škrtov v rozpočtoch programov EÚ či zvýšenia príspevkov členských štátov do rozpočtu EÚ zostáva vytvorenie nových vlastných zdrojov financovania únie jediným prijateľným riešením, ktoré presadzuje aj Európsky parlament. Parlament neudelí svoj súhlas s Viacročným finančným rámcom, kým sa nedosiahne dohoda na reforme systému vlastných zdrojov financovania EÚ. Súčasťou tejto reformy by podľa zákonodarcov malo byť aj zavedenia súboru nových vlastných zdrojov, a to v priebehu platnosti budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ - teda v rokoch 2021-2027, ktorý by mal pokrývať aspoň splatenie nákladov spojených s plánom obnovy EÚ. Parlament požaduje, aby právne záväzná revízia Viacročného finančného rámca v polovici obdobia jeho platnosti nadobudla účinnosť najneskôr do konca roka 2024. Súčasťou tejto revízie by podľa poslancov malo byť aj prehodnotenie rozpočtových stropov na obdobie 2025-2027, zavedenie ďalších vlastných zdrojov financovania Eu a dosahovanie cieľov v oblasti klímy a biodiverzity.