streda 29. júla 2020

EU: Partnerstvá medzi regiónmi

Európska komisia zverejnila výzvu na vyjadrenie záujmu o tematické partnerstvá na vedenie medziregionálnych inovatívnych projektov zameraných na podporu reakčnej schopnosti a oživenia hospodárstva v nadväznosti na pandémiu koronavírusu. Cieľom je pomôcť regiónom využiť príležitosti vyplývajúce z krízy, vybudovať si odolnosť a pri oživení najpostihnutejších odvetví, ako zdravotníctvo a cestovný ruch, vychádzať zo zelenej a digitálnej transformácie.

Európska komisia sa snaží získať vyjadrenie záujmu nadnárodných partnerstiev regionálnych orgánov a iných zainteresovaných strán, akými sú univerzity, výskumné centrá, podnikateľské klastre a malé a stredné podniky, ktoré sú ochotné viesť medziregionálne inovatívne partnerstvá zamerané na uľahčenie komercializácie a rozšírenie medziregionálnych inovatívnych projektov a na stimulovanie podnikateľských investícií. 

V rámci výzvy sa podporia medziregionálne partnerstvá v štyroch tematických oblastiach. Prvé partnerstvo pre vývoj zdravotníckeho hodnotového reťazca sa zameriava na oblasť liekov alebo zdravotníckych pomôcok určených na boj proti koronavírusu na akejkoľvek úrovni hodnotového reťazca, t. j. počnúc návrhom až po distribúciu. Druhé partnerstvo v oblasti bezpečnosti a nakladania so zdravotníckym odpadom je spojené s témou obehového hospodárstva v oblasti zdravia. Tretie partnerstvo sa týka projektov, ktoré podporujú udržateľný a digitálny cestovný ruch. Štvrté partnerstvo sa zameriava na rozvoj vodíkových technológií v regiónoch s vysokými emisiami uhlíka, a to napríklad prostredníctvom konverzie existujúcich uhoľných baní, taviarní alebo výrobných zariadení.

Do konca roka 2021 by každé vybrané partnerstvo malo mať stanovený súbor opatrení na urýchlenie zavádzania inovácií, komercializácie a rozšírenia medziregionálnych investičných projektov. Vybrané partnerstvá by mali dovtedy preskúmať finančné a právne prekážky komercializácie a rozšírenia a mali by rozvinúť spoluprácu s inými programami a iniciatívami EÚ. Okrem toho budú musieť v rámci vybraných akcií spolupracovať s už existujúcimi partnerstvami v iných oblastiach, na ktoré sa vzťahujú tri tematické platformy inteligentnej špecializácie.