streda 29. júla 2020

Výzva: Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyčlenilo 48 tisíc eur na financovanie rozvojových projektov v programe Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2020.

Účelové finančné prostriedky sa poskytujú na základe § 4d zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Prioritnou oblasťou podpory sú aktivity prispievajúce k vzájomnému spoznávaniu, multikultúrnemu dialógu, odbúravaniu predsudkov voči iným a podpore regionálneho vzdelávania. 

Vyplnenú žiadosť predkladá zriaďovateľ školy do 7. septembra 2020 príslušnému odboru školstva okresného úradu v sídle kraja. Žiadosť je potrebné na obálke označiť Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2020. Pre podanie žiadosti je rozhodujúci dátum na poštovej pečiatke. Žiadosti, ktoré spĺňajú požadované kritériá, zašle príslušný odbor školstva okresného úradu v sídle kraja sekcii národnostného a inkluzívneho vzdelávania ministerstva v lehote do 16. septembra 2020.