utorok 28. júla 2020

EU: Nová stratégia pre bezpečnostnú úniu

V posledných rokoch sa vynorili nové, čoraz zložitejšie cezhraničné a medziodvetvové bezpečnostné hrozby, ktoré zdôraznili potrebu užšej spolupráce v oblasti bezpečnosti na všetkých úrovniach. Európska bezpečnosť sa dostala do stredobodu pozornosti aj v dôsledku krízy spôsobenej koronavírusom, ktorá preverila odolnosť európskej kritickej infraštruktúry, pripravenosť na krízu a systémy krízového riadenia.

Európska komisia predložila novú stratégiu EÚ pre bezpečnostnú úniu na obdobie 2020 – 2025. Zameriava sa v nej na prioritné oblasti, v ktorých môže EÚ priniesť pridanú hodnotu pri podpore úsilia členských štátov o zaistenie bezpečnosti pre všetkých obyvateľov Európy. Stratégia pokrýva rôzne oblasti od boja proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti, cez predchádzanie hybridným hrozbám a ich odhaľovanie či zvyšovanie odolnosti našej kritickej infraštruktúry až po propagáciu kybernetickej bezpečnosti a podporu výskumu a inovácie. Stanovujú sa v nej nástroje a opatrenia, na ktorých bude potrebné v nasledujúcich piatich rokoch pracovať, aby sa zaistila bezpečnosť v našom fyzickom a digitálnom prostredí.

V stratégii sú stanovené 4 strategické priority, ktoré si budú vyžadovať opatrenia na úrovni EÚ:
1. Nadčasové bezpečnostné prostredie
Komisia predloží nové pravidlá EÚ ochrany a odolnosti kritickej infraštruktúry, či už fyzickej alebo digitálnej. Do konca roka by mala dokončiť revíziu smernice o sieťovej a informačnej bezpečnosti (základného európskeho predpisu o kybernetickej bezpečnosti) a načrtnúť strategické priority v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Komisia poukázala na potrebu zriadiť spoločnú kybernetickú jednotku ako platformu pre štruktúrovanú a koordinovanú spoluprácu. V neposlednom rade by mala EÚ pokračovať v budovaní a udržiavaní silných medzinárodných partnerstiev, aby mohla naďalej predchádzať kybernetickým útokom, odrádzať od nich a reagovať na ne a zároveň presadzovať normy EÚ s cieľom zvýšiť kybernetickú bezpečnosť partnerských krajín.

2. Riešenie vyvíjajúcich sa hrozieb
Malvér a krádež dát sú na vzostupe. Komisia zabezpečí, aby existujúce pravidlá EÚ v oblasti boja proti počítačovej kriminalite spĺňali svoj účel a aby boli správne vykonávané a preskúma opatrenia proti krádeži totožnosti. Komisia sa bude zaoberať opatreniami na posilnenie kapacít v oblasti presadzovania práva pri digitálnom vyšetrovaní a zabezpečí, aby boli k dispozícii primerané nástroje, techniky a zručnosti. Súčasťou bezpečnostnej politiky by sa tak stali umelá inteligencia, veľké dáta a vysokovýkonná výpočtová technika. Komisia predkladá aj stratégiu účinnejšieho boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí online. Dôležitým prvkom stratégie bezpečnostnej únie je boj proti hybridným hrozbám. Komisia a vysoký predstaviteľ budú naďalej spoločne pokračovať v tejto činnosti v úzkej spolupráci so strategickými partnermi, najmä s NATO a G7.

3. Ochrana Európanov pred terorizmom a organizovanou trestnou činnosťou
Za organizovanú trestnú činnosť platia vysokú cenu nielen jej obete, ale aj hospodárstvo, pričom sa odhaduje, že každý rok dochádza k strate 218 až 282 miliárd EUR. Ku kľúčovým opatreniam patrí agenda boja proti organizovanej trestnej činnosti vrátane obchodovania s ľuďmi. Viac ako tretina organizovaných zločineckých skupín pôsobiacich v EÚ je zapojená do obchodovania s nelegálnymi drogami. Komisia predkladá novú agendu v oblasti drog, ktorej cieľom je posilniť úsilie v oblasti znižovania dopytu po drogách a ich ponuky a posilniť spoluprácu s externými partnermi. Organizované zločinecké skupiny a teroristi sú kľúčovými aktérmi aj v obchodovaní s nelegálnymi strelnými zbraňami. Komisia predstavuje nový akčný plán EÚ na boj proti obchodovaniu so strelnými zbraňami. Preskúma súčasný rámec upravujúci zaisťovanie majetku z trestnej činnosti, aby sa trestná činnosť nevyplácala. Komisia čoskoro predloží nový akčný plán EÚ proti prevádzačstvu migrantov, v ktorom sa zameria na boj proti zločineckým sieťam, posilnenie spolupráce a podporu pri presadzovaní práva.

4. Pevný európsky bezpečnostný ekosystém
EÚ bude prispievať k podpore spolupráce a zdieľaniu informácií s cieľom bojovať proti trestnej činnosti a presadzovať spravodlivosť. Medzi kľúčové opatrenia patrí posilnenie mandátu Europolu a ďalší rozvoj Eurojustu, čo umožní lepšie prepojiť justičné orgány s orgánmi presadzovania práva. Kľúčová je aj spolupráca s partnermi mimo EÚ zameraná na získavanie informácií a dôkazov. Posilní sa aj spolupráca s Interpolom. Účinnými nástrojmi na boj proti hrozbám a predvídanie rizík a príležitostí sú výskum a inovácie. V rámci revízie mandátu Europolu komisia posúdi možnosť vytvorenia európskeho inovačného centra pre vnútornú bezpečnosť. Pri potláčaní kybernetických útokov zohráva svoju úlohu okrem ochrany, ktorú zabezpečujú poskytovatelia služieb, aj uvedomovanie si rizík počítačovej kriminality a základné zručnosti, ako sa pred nimi chrániť. Európsky program v oblasti zručností, prijatý 1. júla 2020, podporuje celoživotné získavanie zručností, a to aj v oblasti bezpečnosti.