pondelok 7. septembra 2020

slovensko.sk: Nové elektronické schránky

Okruh organizácií z nepodnikateľského sektora, ktorým štát zriadil a aktivoval elektronické schránky na doručovanie úradných rozhodnutí, sa od 1. septembra opäť rozšíril o rehole, komunity, náboženské a cirkevné spoločenstvá, pozemkové spoločenstvá, fondy, komory a európske zoskupenia územnej spolupráce. 

Samotné cirkvi a náboženské spoločnosti majú elektronické schránky (2.730) zriadené od 1. augusta t.r. Povinná aktivácia bola odložená o jeden mesiac, teda z 1. augusta na termín 1. septembra, z dôvodu potreby doplniť evidenciu základnými identifikačnými údajmi. Štát elektronické schránky aktivuje automaticky bez toho, aby do schránky vstúpil štatutár organizácie. Do takto aktivovaných e-schránok už budú zo strany úradov doručované úradné rozhodnutia a aj organizácie nemusia úradné podania realizovať listinne na pošte, ale majú možnosť tak robiť prostredníctvom svojej elektronickej schránky. 

Ak majiteľ elektronickej schránky nemá počítač, alebo do schránky nechce pristupovať, môže na prácu s elektronickou schránku splnomocniť inú osobu, teda udeliť oprávnenie na prístup a možnosť disponovať s e-schránkou. Na prácu so schránkou môže splnomocniť štatutár organizácie, pričom určí rozsah oprávnenia. Splnomocnenie zrealizuje Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) na základe žiadosti, ktorú je potrebné poslať listinne na adresu NASES spolu s úradne overeným podpisom. 

Aktivácia elektronických schránok na doručovanie úradných rozhodnutí jednotlivých organizácií mimovládneho neziskového sektora prebieha postupne podľa zverejnené indikatívneho harmonogramu: https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_indikativny-harmonogram-spusta. Štatutári nájdu potrebné informácie o elektronických schránkach a prístupe k nim na statutar.sk. Komplexné informácie aj na slovensko.sk.