streda 9. septembra 2020

COVID-19: Väčšia jednoznačnosť a predvídateľnosť opatrení obmedzujúcich voľný pohyb v EÚ

Európska komisia prijala návrh na odporúčanie Rady s cieľom zabezpečiť, aby akékoľvek opatrenia prijaté členskými štátmi v oblasti obmedzenia voľného pohybu v dôsledku pandémie koronavírusu boli koordinované a jasne oznamované na úrovni Európskej únie (EÚ). Občania aj podniky potrebujú predvídateľnosť a členské štáty musia vynaložiť maximálne úsilie, aby čo najviac obmedzili sociálne a hospodárske dôsledky cestovných obmedzení. Jedným zo spôsobov by mohlo byť aj poskytovanie informácií verejnosti jasným, komplexným a včasným spôsobom.


V návrhu sa stanovujú štyri kľúčové oblasti, v ktorých by členské štáty mali užšie spolupracovať:
 • spoločné kritériá a limity pre členské štáty pri rozhodovaní o tom, či treba zaviesť cestovné obmedzenia;
 • mapovanie spoločných kritérií pomocou dohodnutého farebného kódu;
 • spoločný rámec pre opatrenia uplatňované na cestujúcich z vysokorizikových oblastí;
 • jasné a včasné informovanie verejnosti o akýchkoľvek obmedzeniach.
V súčasnosti existujú veľké rozdiely medzi kritériami jednotlivých členských štátov na zavedenie opatrení, ktorými sa obmedzuje voľný pohyb v EÚ. Komisia navrhuje, aby každý členský štát pri zavádzaní akýchkoľvek reštriktívnych opatrení zohľadňoval tieto kritériá:
 • celkový počet novo oznámených prípadov ochorenia COVID-19 na 100 000 osôb v danej oblasti počas 14-dňového obdobia;
 • percentuálny podiel pozitívnych testov zo všetkých testov na koronavírus vykonaných v danej oblasti počas 7-dňového obdobia;
 • počet testov na koronavírus vykonaných na 100 000 osôb v danej oblasti počas 7-dňového obdobia.
Členské štáty by mali tieto údaje nahlasovať Európskemu centru pre prevenciu a kontrolu chorôb na týždennej báze. Zároveň by tieto údaje mali poskytovať aj na regionálnej úrovni, aby sa opatrenia mohli zacieliť na tie regióny, kde je to nevyhnutne potrebné. Komisia navrhuje, aby za predpokladu, že má členský štát odchodu týždennú mieru testovania vyššiu ako 250 na 100.000 osôb, členské štáty neobmedzovali voľný pohyb osôb prichádzajúcich z iného členského štátu, keď:
 • celkový počet novo oznámených prípadov ochorenia COVID-19 v danej oblasti nepresiahne 50 na 100 000 osôb počas 14-dňového obdobia ALEBO
 • percentuálny podiel pozitívnych testov zo všetkých testov na koronavírus vykonaných v danej oblasti je nižší ako 3 %.
Európska komisia navrhuje, aby Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb každý týždeň uverejňovalo aktualizovanú mapu krajín EÚ a EHP na základe údajov poskytnutých členskými štátmi. Mapa bude obsahovať spoločný farebný kód, ktorý bude slúžiť členským štátom a cestujúcim. Komisia navrhuje toto kódovanie:
 • zelená pre oblasť, kde je celkový počet novo oznámených prípadov ochorenia COVID-19 počas 14-dňového obdobia nižší ako 25 A SÚČASNE percentuálny podiel pozitívnych testov zo všetkých testov na koronavírus je nižší ako 3 %;
 • oranžová pre oblasť, kde je celkový počet novo oznámených prípadov ochorenia COVID-19 počas 14-dňového obdobia nižší ako 50, ALE percentuálny podiel pozitívnych testov zo všetkých testov na koronavírus je 3 % a viac ALEBO celkový počet novo oznámených prípadov ochorenia COVID-19 sa pohybuje v rozmedzí 25 až 150, ALE percentuálny podiel pozitívnych testov zo všetkých testov na koronavírus je nižší ako 3 %;
 • červená pre oblasť, kde je celkový počet novo oznámených prípadov ochorenia COVID-19 počas 14-dňového obdobia vyšší ako 50 A SÚČASNE percentuálny podiel pozitívnych testov zo všetkých testov na koronavírus je 3 % a viac ALEBO celkový počet novo oznámených prípadov ochorenia COVID-19 počas 14-dňového obdobia je vyšší ako 150 na 100 000 osôb;
 • šedá, ak neexistuje dostatok informácií na posúdenie uvedených kritérií, ktoré navrhla Komisia, ALEBO ak je počet vykonaných testov na koronavírus nižší ako 250 na 100 000 osôb.
Komisia tiež navrhuje, aby členské štáty zaujali spoločný prístup k cestujúcim, ktorí prichádzajú z „vysokorizikových“ zón. Členské štáty by nemali odopierať vstup osobám cestujúcim z iných členských štátov. Členské štáty, ktoré zavedú obmedzenia voľného pohybu na základe vlastných rozhodovacích procesov, by mohli vyžadovať od osôb prichádzajúcich z „červených“ alebo „šedých“ zón, aby buď absolvovali karanténu, alebo aby sa nechali pri príchode otestovať na koronavírus – pričom sa uprednostňuje možnosť nechať sa otestovať. V oprávnených prípadoch by mohli členské štáty osobám prichádzajúcim z „oranžových“ zón odporúčať, aby sa pred odchodom alebo pri príchode nechali aspoň otestovať na koronavírus. Členské štáty by mohli od osôb prichádzajúcich z „červených“, „oranžových“ alebo „šedých“ zón vyžadovať, aby predložili lokalizačnú kartu verejného zdravia cestujúcich, a to v súlade s požiadavkami na ochranu údajov. Toto opatrenie by sa vzťahovalo najmä na cestujúcich leteckej dopravy. Cestujúci s nevyhnutnou funkciou alebo potrebou, ako sú pracovníci vykonávajúci kritické povolania, cezhraniční a vyslaní pracovníci, študenti alebo novinári vykonávajúci svoje povinnosti, by nemali mať povinnosť absolvovať karanténu.

Členské štáty by mali ostatným členským štátom a Európskej komisii poskytovať podrobné informácie o pripravovaných obmedzeniach voľného pohybu alebo zrušení cestovných obmedzení na týždennej báze. Zmeny by sa mali oznamovať týždeň pred nadobudnutím účinnosti. Informácie by sa mali zverejňovať aj na webovej stránke „Re-open EU“ spolu s odkazom na mapu, ktorú bude každý týždeň uverejňovať Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb.