streda 17. marca 2021

On-line: Zahraničné e-služby

Držitelia slovenského občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID) alebo slovenského dokladu o pobyte cudzinca s čipom môžu okrem služieb Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk využívať aj elektronické služby verejného sektora iných členských štátov Európskej únie.

Prihlasovanie na zahraničné portály poskytujúce e-služby podobné ako na slovensko.sk je podmienené vystupovaním vo vlastnom mene. Zahraničné e-služby sú dostupné v národnom jazyku krajiny, ktorá služby poskytuje, alebo v anglickom jazyku. Rozsah poskytovaných elektronických služieb závisí od daného členského štátu EÚ. Povinnosť poskytovať konkrétne elektronické služby začne platiť podľa legislatívy EÚ v roku 2021 (napríklad pre cezhraničné zakladanie firiem) a na konci roka 2023 pre viaceré bežné životné situácie občanov. So slovenským eID alebo s dokladom o pobyte cudzinca (povolenie na pobyt s čipom) tak dnes môžete využiť napr. e-služby Daňového portálu Finančnej správy v Českej republike, e-služby Portálu justície v Rakúsku, e-služby pre podnikateľov v Poľsku či e-služby všeobecného Portálu Európskej komisie.

Na zahraničných portáloch je možné používať aj kvalifikované elektronické podpisy vyhotovené so slovenským preukazom s čipom. Spôsob opäť závisí od členského štátu a môže vyžadovať inštaláciu špecifických aplikácií. Podpisy vo formáte ASiC vyhotovené na portáli slovensko.sk ale musia byť v členských štátoch uznávané. V prípade potreby predkladať v zahraničí elektronické úradné dokumenty od úradov v SR, ktorých údaje sú vyplnené podľa elektronického formulára vo formáte XML, sa pre ich jednoduchšiu čitateľnosť odporúča vykonať zaručenú konverziu. Pre samotné elektronické dokumenty v súčasnosti nie sú pre celú EÚ stanovené jednotné povinné formáty pre rôzne typy konaní, v jednotlivých konaniach preto môžu byť stanovené konkrétne požiadavky. Odpovede na podania na zahraničných portáloch sú doručované spôsobom určeným v príslušnom štáte. Nie sú zasielané do elektronickej schránky na slovensko.sk, nakoľko v súčasnosti neexistuje prepojenie medzi elektronickými doručovacími systémami rôznych štátov EÚ.

Zoznam zahraničných portálov, na ktorých je možné využiť prihlásenie so slovenskými dokladmi s čipom: slovensko.sk/sk/eidas/slovenske-eid-je-mozne-pouzit.