štvrtok 18. marca 2021

5G: Verejná diskusia

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb otvára verejnú diskusiu k príprave a realizácii výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 3,6 GHz určených pre pozemské systémy schopné poskytovať bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby 5G. 

Cieľom pripravovaného výberového konania je podpora nových technológií 5G a investícií do nových technológií, ako aj v zmysle predvídateľnosti trhu opätovné pridelenie frekvencií v dostatočnom časovom predstihu pred ukončením platnosti súčasných individuálnych povolení vo frekvenčnom pásme 3,6 GHz. Zámerom verejnej diskusie je zistiť názory držiteľov individuálnych povolení na možnosť nasadenia mobilných služieb vo frekvenčnom pásme 3,6 GHz a problémy s nimi súvisiace, ako aj názory verejnosti na základné podmienky opätovného prideľovania frekvencií. Záujemcovia môžu predkladať stanoviská spolu so zdôvodnením v elektronickej forme v termíne do 6.4.2021 na emailovú adresu frequency@teleoff.gov.sk. 

Úrad zvažuje prideľovať frekvencie z úseku 3440 – 3800 MHz vo výberovom konaní formou SMRA elektronickej aukcie pre celé územie Slovenskej republiky. Frekvencie z úseku 3400 – 3440 MHz plánuje prideľovať v samostatnom výberovom konaní. Spektrálny limit, t.j. maximálne množstvo frekvencií z pásma 3,6 GHz, ktoré môže byť pridelené jednému podniku, bude stanovený na úrovni 100 MHz. V tomto roku úrad plánuje realizovať iba výberové konanie na pridelenie frekvencií z úseku 3440 – 3800 MHz, t.j. frekvencií určených na celoplošné použitie. Frekvencie z pásma 3,6 GHz boli harmonizované pre pozemské systémy schopné poskytovať elektronické komunikačné služby. V súčasnosti sú pridelené na budovanie mobilných / pevných komunikačných sietí (MFCN). Platnosť individuálnych povolení, ktorými sú pridelené frekvencie z úseku 3400 – 3600 MHz, končí dňa 31.08.2025 a z frekvenčného úseku 3600 – 3800 MHz končí dňa 31.12.2024.