utorok 16. marca 2021

EU: Nový systém kontroly dovozu

Európska komisia zaviedla nový systém kontroly dovozu (ICS2), ktorý má významne posilniť tzv. „prvú líniu obrany“ colnej únie pred bezpečnostnými hrozbami, ktoré predstavuje nezákonná preprava tovaru cez vonkajšie hranice EÚ. 

V prvej fáze sa ICS2 zameria na poštové a expresné zásielky prichádzajúce do EÚ, alebo sa cez ňu prepravujú letecky, neskôr sa bude využívať aj pri všetkých spôsoboch nákladnej dopravy. ICS2 je nová platforma na riadenie rizika nákladu, ktorá je jadrom reformy programu EÚ v oblasti bezpečnosti. Postupne nahradí existujúci systém kontroly dovozu v troch etapách od 15. marca 2021 do 1. marca 2024. Od tohto roku sa budú postupne zavádzať údaje o dodávateľskom reťazci zhromažďované colnými orgánmi ako aj nové nástroje a procesy, aby sa po prvýkrát umožnila kolaboratívna analýza rizík v reálnom čase, zatiaľčo sa tovar stále pohybuje v rámci svojich dodávateľských reťazcov do EÚ alebo cez EÚ. 

Systém zahŕňa kompletnú revíziu súčasného režimu z hľadiska IT, riadenia colných rizík a obchodných operácií a bol pripravený v úzkej spolupráci Európskej komisie, colných orgánov členských štátov a podnikov. Údaje v ICS2 sa tiež premietnu do prebiehajúcich prác v oblasti analytických schopností na úrovni EÚ. Skúmajú sa kľúčové dátové spojenia so Schengenským informačným systémom a s Europolom s cieľom ďalej posilňovať spoluprácu v oblasti bezpečnostných rizík.