utorok 16. marca 2021

Výzva: Zníženie dopadov koronavírusovej pandémie

Aktualizovanú výzvu na ochranu verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej aj miestnej úrovni vyhlásilo Ministerstvo zdravotníctva SR.  Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je na účel výzvy vyčlenených 16 miliónov eur.
 
Do výzvy sa môžu zapojiť všetky krajské mestá vrátane hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a vyššie územné celky. Financie budú môcť čerpať aj obce, ktoré vytvárajú tzv. mestské funkčné oblasti krajských miest. Ide takmer o 200 oprávnených obcí, ktoré môžu v spolupráci s krajskými mestami požiadať o finančné prostriedky na úhradu zvýšených výdavkov prijatých opatrení na zníženie šírenia koronavírusu. Pre tieto územia je príznačná vyššia miera osídlenia, vysoká migrácia, hustá sieť mestskej hromadnej dopravy. Veľké mestá sú vyhľadávaným miestom osôb znevýhodnených skupín s menšími alebo žiadnymi hygienickými návykmi, bez domova, ktorí sú vo väčšej miere vystavení nákaze.

Výzva je implementovaná v rámci špecifického cieľa 2.1.4 Integrovaného regionálneho operačného programu, cieľom ktorého je posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19. V rámci aktualizácie výzvy, ktorá bola zverejnená 9. marca 2021, došlo k zvýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov na 16 mil. eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Výška príspevku oprávnených žiadateľov je určená podľa počtu obyvateľov obce, ktorej budú poskytnuté finančné prostriedky, pričom výška príspevku na jedného obyvateľa je stanovená na 7,32 eur. Výzva vytvára priestor na partnerstvo medzi krajskými mestami a samosprávnymi krajmi s cieľom zvýšiť účinnosť poskytovanej pomoci. Dostupná je na https://www.mpsr.sk/vyzvy/376 pod kódom IROP-PO2-SC214-2020-63.