piatok 19. marca 2021

Výzva: On-line spolupráca Slovenska a Nórska

Špeciálnu výzvu pre on-line bilaterálnu spoluprácu medzi inštitúciami zo Slovenska a Nórska vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Národný kontaktný bod pre Granty EHP a Nórska. 

V rámci Grantov EHP a Nórska v aktuálnom programovom období 2014 – 2021 bol na priamu podporu spolupráce zriadený Fond pre bilaterálne vzťahy. Aktuálna Výzva s označením FBR02 je v poradí už treťou výzvou  a pre on-line bilaterálnu spoluprácu vyčlenila 200.000 eur. Podpora sa týka dvoch oblastí:
  • Politická a inštitucionálna spolupráca medzi Slovenskom a Nórskom.
  • Kultúrna spolupráca – kultúrna výmena, podpora kultúry a kultúrny rozvoj na Slovensku a v Nórsku.
Minimálna výška príspevku je 10.000 eur a maximálna 50.000 eur. Dátum ukončenia výzvy je koniec roka 2021, alebo do vyčerpania alokácie. Žiadosti je možné predkladať priebežne – budú hodnotené v poradí, v akom budú doručené. O príspevky sa môžu uchádzať žiadatelia zo Slovenska alebo z Nórska. V prípade politickej a inštitucionálnej spolupráce sú oprávnené žiadať o príspevok všetky verejné subjekty, profesijné združenia, akademické inštitúcie a inštitúcie s osobitným verejným poslaním zriadené na Slovensku alebo v Nórsku. V rámci kultúrnej spolupráce sú oprávnené žiadať o príspevok všetky právnické osoby zriadené na Slovensku alebo v Nórsku.

Nevyhnutným predpokladom realizácie je aktívne zapojenie partnerov – každý slovenský žiadateľ musí realizovať svoju iniciatívu s partnerským subjektom z Nórska a naopak. Z výzvy budú podporené aktivity, ktoré smerujú k posilneniu bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a Nórskom, k zlepšeniu spolupráce, spoločného poznania a porozumenia v oblasti kultúry a v politickej a inštitucionálnej oblasti. Táto výzva podporuje komplexné a dlhodobejšie iniciatívy namiesto jednorazových aktivít. Vítané sú napríklad virtuálne série školení, konferencií, workshopov, stretnutí, seminárov či iných druhov on-line podujatí. Príkladom môže byť tiež vysielanie on-line diskusií medzi poprednými slovenskými a nórskymi expertmi či on-line prednášky popredných odborníkov zo Slovenska a z Nórska na určité témy v kultúrnej alebo politickej a inštitucionálnej oblasti. Kompletné informácie o aktuálnej výzve sú dostupné na webstránke: eeagrants.sk/vyzvy/otvorena-vyzva-pre-on-line-bilateralne-iniciativy-medzi-slovenskom-a-norskom-fbr02/.