pondelok 30. augusta 2021

EU: Nedostatok kvalifikovaných mladých ľudí

Až 92 % slovenských spoločností uvádza v súvislosti s vysokou nezamestnanosťou mladých ľudí problémy s náborom dostatočne kvalifikovaných zamestnancov. Podľa správy nadácie Eurofound „Riešenie  nedostatku pracovných síl v členských štátoch EÚ“ viac ako 9 z 10 prevádzok s 10 a viac zamestnancami na Slovensku uvádza problémy s hľadaním vhodných kandidátov na otvorené pozície. Ide o najvyšší podiel v EÚ. Údaje z prieskumu za rok 2019 ukazujú, že po Slovensku nasleduje Rumunsko (90 %), Malta (88 %), Česko a Nemecko (zhodne 85 %), pričom najnižšie miery sú v Slovinsku (64 %), Dánsku a Grécku (obe 57 %).

Napriek tomu bol neuspokojený dopyt Slovenska po pracovnej sile, vyjadrený mierou neobsadenosti pracovných miest v EÚ, v 3. štvrťroku 2020 relatívne nízky - štvrtá najnižšia miera neobsadenosti 0,8 % oproti priemeru EÚ 1,7 %. Vzhľadom na nízky nedostatok pracovnej sily a priemernú mieru nezamestnanosti na Slovensku (6,8 % v júni 2021 v porovnaní so 7,1 % priemerom EÚ, Eurostat) zistil výskum nadácie Eurofound, že verejná diskusia a opatrenia na riešenie nedostatku pracovnej sily v krajine sa zameriavajú primárne na prilákanie pracovnej sily, konkrétne uľahčenie prístupu k pracovníkom z tretích krajín. Až potom nasleduje zlepšenie využívania existujúcich zdrojov a udržanie pracovnej sily, najmä riešenia nesúladu medzi kvalifikáciami prostredníctvom lepšieho zosúladenia potrieb odbornej prípravy a trhu práce.

Nemožno ignorovať ani vplyv pandémie COVID-19. On-line prieskum Living, working a COVID-19 zistil, že existujúce nerovnosti sa pre neúmerný vplyv pandémie rozširujú najmä na zraniteľné skupiny. Napríklad mladí ľudia vo veku 18 - 29 rokov s najväčšou pravdepodobnosťou prišli o prácu, pričom 17 % je teraz nezamestnaných v porovnaní s 9 % zo skupiny 30 a viac rokov. Tieto údaje zodpovedajú údajom o nezamestnanosti mládeže Eurostatu, ktoré uvádzajú priemer EÚ na úrovni 17 % v júni 2021 a podiel mladej populácie na Slovensku na úrovni 23,1 % (oproti 20,1 % v júni 2020).

Tretie kolo celoeurópskeho prieskumu sa uskutočnilo vo februári a marci 2021 a analýza uvedená v správe a podkladových údajoch za posledné kolo je založená na vzorke 46.800 odpovedí a celkovej vzorke 138.629 všetkých troch kôl. Poukázalo tiež na to, že medzi nezamestnanou mládežou je hlavným problémom zhoršenie duševného zdravia.  Takmer dve tretiny ľudí (64 %) v najmladšej vekovej skupine (18-34 rokov) sú ohrozené depresiou, zatiaľčo u 35-49-ročných je to 60 % a 53 % u 50 ročných a starších. S pokračovaním pandémie a súvisiacich obmedzení depresívne pocity narastali najmä u mladších skupín (+13 percentuálnych bodov z 21 % v lete 2020 na 34 % na jar 2021).