piatok 3. septembra 2021

Výzva: Verejné vodovody a kanalizácie

Novú výzvu pre žiadateľov o podporné programové aktivity na rok 2021 vyhlásil Environmentálny fond (EF). Podpora formou dotácie prostredníctvom Výzvy č. B-1/2021 umožňuje financovanie rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií v Slovenskej republike.

Výzva je určená pre obce v aglomeráciách do 2.000 ekvivalentných obyvateľov v chránených vodohospodárskych oblastiach: Žitný ostrov, Strážovské vrchy, Beskydy a Javorníky, Veľká Fatra, Nízke Tatry (západná časť a východná časť), Horné povodie Ipľa, Rimavice a Slatiny, Muránska planina, Horné povodie rieky Hnilec, Slovenský kras (Plešivská planina a Horný vrch) a Vihorlat. Termín podania žiadosti je do 30. septembra 2021 (vrátane).

Minimálna výška dotácie na projekt je 500.000,00 EUR a maximálna výška dotácie predstavuje sumu 5.000.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených nákladov projektu. Detaily výzvy sú uvedené na webstránke envirofond.sk.