utorok 31. augusta 2021

Výzva: Školský digitálny koordinátor

V rámci Národného projektu (NP) edIT bude 
vo vybraných školách pilotne zavedená pozícia školského digitálneho koordinátora. Ministerstvo školstva SR zverejnilo na svojom webe výzvu na prihlásenie sa do NP edIT 1 a edIT 2 a ich podaktivity – školský digitálny koordinátor. 

Školským digitálnym koordinátorom sa môže stať pedagogický zamestnanec podľa § 6, ods. 1 Zákona č. 138/2019 Z. z. Podmienkou je absolvovať inovačné vzdelávanie (v rámci NP IT Akadémia) - vzdelávací program bude prebiehať prezenčne a dištančne. Úlohou školského digitálneho koordinátora bude koordinovať informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom digitálnych technológií s cieľom podporiť transformáciu vzdelávania a školy pre 21. storočie, resp. digitálnu budúcnosť. Náplňou práce nie je to isté ako náplň správcu siete IKT. Z hľadiska potrieb digitálnej transformácie vzdelávania má digitálny koordinátor pôsobiť v troch základných oblastiach: vízia školy, škola ako komunita aktérov a škola ako vzdelávacie prostredie. V zmysle novely zákona č. 138/2019 Z.z. má školský digitálny koordinátor zabezpečovať:
  • poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania,
  • spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód, foriem a didaktických prostriedkov vo výchove a vzdelávaní,
  • vzdelávanie zamestnancov v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom,
  • aktuálny digitálny materiál ku vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí,
  • pravidelnú informovanosť o aktuálnych možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,
  • poradenstvo v rámci digitálnych technológií,
  • administráciu on-line testovaní,
  • dostupnosť externých vzdelávacích zdrojov.
Plánuje sa financovať približne 170 koordinátorov v základných a 180 koordinátorov v stredných školách počas jedného roka. Výška finančných prostriedkov určených na výzvu edIT 1 je 3.240.000 eur, na edIT 2 ide o sumu 2.970.000 eur. Školy so záujmom o túto pozíciu musia vyplniť elektronický formulár na stránke https://koordinatori.iedu.sk/. Konečný termín na predloženie žiadosti je 30. september.