utorok 31. augusta 2021

EU: Ochrana obchodu

Podľa výročnej správy o systéme na ochranu podnikov Európskej únie pred dumpingovým a subvencovaným dovozom zaujíma Európska únia v novej obchodnej stratégie Európskej komisie asertívnejší postoj pri obrane svojich záujmov pred nekalými obchodnými praktikami. Európska komisia tiež po prvýkrát oslovila nový typ subvencie poskytovanej tretími krajinami vo forme cezhraničnej finančnej podpory.

Najdôležitejšie body ochrany obchodu v roku 2020
Pokračujúca vysoká úroveň činnosti EÚ v oblasti ochrany obchodu: Vzhľadom na pandémiu COVID-19 musela Európska komisia urýchlene zaviesť dočasné zmeny vo svojich pracovných postupoch, najmä pokiaľ ide o overovacie návštevy na mieste. To jej umožnilo pokračovať v uplatňovaní nástrojov na najvyššej úrovni bez zníženia úrovne činnosti. Na konci roku 2020 bolo prijatých 150 opatrení na ochranu obchodu, ktoré EÚ zaviedla (o 10 viac ako na konci roku 2019) - 128 antidumpingových, 19 antisubvenčných a 3 ochranné opatrenia. V roku 2020 Európska komisia spustila 15 vyšetrovaní v porovnaní so 16 v roku 2019 a uložilo 17 predbežných a konečných opatrení v porovnaní s 15 v roku 2019; 28 recenzií v porovnaní s 23 v predchádzajúcom roku. Najvyšší počet opatrení na ochranu obchodu EÚ sa týka dovozu z: Číny (99 opatrení); Ruska (9 opatrení); Indie (7 opatrení) a USA (6 opatrení).

Riešenie nových typov dotácií: V roku 2020 Európska komisia posilnila svoju činnosť proti dotáciam poskytovaným tretími krajinami. Komisia predovšetkým uložila vyrovnávacie clá na cezhraničnú finančnú podporu poskytovanú Čínou spoločnostiam vo vlastníctve Číny so sídlom v Egypte na vývoz do EÚ. Komisia sa tak prvýkrát zaoberala cezhraničnými subvenciami poskytovanými krajinou podnikom nachádzajúcim sa v inej krajine na vývoz do EÚ.

Podpora a obrana vývozcov z EÚ, ktorí čelia vyšetrovaniu ochrany obchodu na vývozných trhoch: Význam monitorovania opatrení na ochranu obchodu prijatých tretími krajinami bol evidentný aj v roku 2020. Počet opatrení na ochranu obchodu platných pre tretie krajiny, ktoré ovplyvňujú vývozcov z EÚ, dosiahol najvyššiu úroveň od spustenia monitorovacej činnosti Európskou komisiou, pričom bolo zavedených 178 opatrení. Okrem toho sa v roku 2020 zvýšil aj počet začatých prípadov, a to 43 v porovnaní s 37 v predchádzajúcom roku. V správe sa uvádza aj činnosť Európskej komisie zameranej na zabezpečenie správneho uplatňovania pravidiel WTO a na riešenie procesných chýb a právnych nezrovnalostí, aby sa zabránilo akémukoľvek zneužívaniu nástrojov na ochranu obchodu tretími krajinami. Intervencie priniesli úspech v niektorých prípadoch, kedy neboli opatrenia nakoniec uložené, čo ovplyvnilo dôležité vývozné výrobky EÚ.

Silné zameranie na monitorovanie a presadzovanie: V roku 2020 sa obnovilo zameranie na monitorovanie opatrení zavedených vrátane zmien v postupoch dohľadu s cieľom zaistiť nepretržitú účinnosť nástrojov na ochranu obchodu. To sa týkalo aj colných orgánov, priemyslu EÚ a v niektorých prípadoch Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF). Komisia pokračovala vo svojom úsilí riešiť prípady, kedy sa vývozcovia pokúšali vyhnúť sa opatreniam, a preto v roku 2020 zahájila tri vyšetrovania zamerané na obchádzanie opatrení a počas roka ukončila päť takýchto vyšetrovaní, pričom opatrenia boli v štyroch prípadoch rozšírené aj na dovoz z tretích krajín, v ktorých sa zistila prekládka. 

Správa taktiež pripomína zistenia Európskeho dvora audítorov z júla 2020, ktoré potvrdili úspešné presadzovanie nástrojov EÚ na ochranu obchodu zo strany Európskej komisie. V správe sa uviedlo niekoľko odporúčaní na ďalšie posilnenie reakcie na výzvy súvisiace s nekalým obchodovaním s dovozom, ktoré Európska komisia začala realizovať v roku 2020, napríklad zlepšenie monitorovania s cieľom zaistiť účinnosť opatrení.