pondelok 2. augusta 2021

EU: Zmena klímy

Európska komisia uverejnila nové technické usmernenie na zabezpečenie odolnosti projektov infraštruktúry proti zmene klímy v období 2021 – 2027. Usmernenie pomôže začleniť klimatické aspekty do rozhodovania o investovaní do projektov infraštruktúry a do rozvoja takýchto projektov v budúcnosti, od budov a infraštruktúry sietí po široký rozsah vybudovaných systémov a zariadení. Európski inštitucionálni a súkromní investori tak budú môcť prijímať informované rozhodnutia o projektoch, ktoré sa považujú za zlučiteľné s Parížskou dohodou a s cieľmi EÚ v oblasti klímy.

Usmernenie pomôže EÚ pri plnení Európskej zelenej dohody, vykonávaní požiadaviek vyplývajúcich z európskeho právneho predpisu v oblasti klímy a pri ekologickejšom vynakladaní prostriedkov EÚ. Je zosúladené s postupom znižovania emisií skleníkových plynov o 55 % čistých emisií do roku 2030 a s klimatickou neutralitou do roku 2050; rešpektuje zásadu prvoradosti energetickej efektívnosti, ako aj zásadu „nespôsobovať významnú škodu“; a spĺňa požiadavky stanovené v právnych predpisoch pre niekoľko fondov EÚ, ako sú Fond InvestEU, Nástroj na prepájanie Európy (NPE), Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Kohézny fond (KF) a Fond na spravodlivú transformáciu (FST). Zmena klímy už má vplyv na zariadenia a infraštruktúru s dlhou životnosťou, akými sú železnice, mosty alebo elektrárne, a tento vplyv sa v budúcnosti ešte zintenzívni. Osobitnú pozornosť si vyžaduje napríklad výstavba v oblastiach, ktoré pravdepodobne zasiahne zvyšovanie hladiny morí. Podobne aj pri tepelnej tolerancii pre železničné trate sa musí zohľadňovať skôr predpovedaná maximálna teplota než hodnoty z minulosti. Preto je mimoriadne dôležité jednoznačne identifikovať takú infraštruktúru (a následne do nej investovať), ktorá je pripravená na klimaticky neutrálnu budúcnosť odolnú proti zmene klímy.

Overenie zohľadnenia problematiky zmeny klímy je proces, ktorým sa opatrenia na zmiernenie zmeny klímy a adaptačné opatrenia začleňujú do vývoja projektov infraštruktúry. V technickom usmernení sa stanovujú spoločné zásady a postupy identifikácie, klasifikácie a riadenia fyzických klimatických rizík pri plánovaní, vypracúvaní, vykonávaní a monitorovaní projektov a programov v oblasti infraštruktúry. Proces je rozdelený na dva piliere (zmierňovanie, adaptácia) a dve fázy (skríning, podrobná analýza) a dokumentácia a overovanie formulárov zameraných na zabezpečenie odolnosti proti zmene klímy sa považujú za podstatnú súčasť odôvodnenia pri prijímaní investičných rozhodnutí. Konkrétne, pokiaľ ide o infraštruktúru so životnosťou po roku 2050, v usmernení sa stanovuje, že prevádzka, údržba a konečné vyradenie akéhokoľvek projektu z prevádzky by sa mali vykonávať klimaticky neutrálnym spôsobom, čo môže zahŕňať aspekty obehového hospodárstva, ako je recyklácia alebo zmena účelu použitia materiálov. Odolnosť nových projektov infraštruktúry proti zmene klímy by sa mala zabezpečiť primeranými adaptačnými opatreniami založenými na posúdení rizík dôsledkov zmeny klímy.

Doplňujúce technické usmernenie na zabezpečenie odolnosti proti zmene klímy pre investície iné, než sú investície v oblasti infraštruktúry, je k dispozícii v oznámení Európskej komisie 2021/C 280 – 01.