piatok 6. augusta 2021

Bankroty: V júli realita pre 859 Slovákov

V júli 2021 zbankrotovalo 859 občanov Slovenska. Ako vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK), v medziročnom porovnaní rovnakého obdobia s 829 osobnými bankrotmi to predstavuje nárast o 3,62 percenta. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, kedy v júni t. r. zbankrotovalo 821 dlžníkov, ich v siedmom mesiaci bolo viac o 4,63 percenta. Počet osobných bankrotov v júli rástol už štvrtý mesiac za sebou, v tomto roku je zatiaľ najvyšší.

„Ak veriteľ do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára preukáže, že dlžník nemal poctivý zámer, súd, ktorý o oddlžení rozhodol, ho môže zrušiť. V júli sme zaznamenali zrušenie oddlženia trom dlžníkom“, dopĺňa analytička Jana Marková. V minulom mesiaci bolo vyhlásených 856 konkurzov (99,65 percenta) a 3 dlžníci (0,35 percenta) sa rozhodli pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov v júli 2021 ich bolo 73 (8,50 percenta) vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 786 (91,50 percenta) na majetok nepodnikateľov. V júli 2021 súdy zároveň zrušili 585 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 523 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka, čo znamená, že dlžníci nezaplatili veriteľom ani jedno euro, a 62 konkurzov bolo zrušených po splnení konečneného rozvrhu výťažku. 

Od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca júla 2021 zbankrotovalo už 53.366 obyvateľov Slovenskej republiky, pričom v tomto roku – od januára do konca júla 2021 zbankrotovalo 3.945 dlžníkov. Aktuálne, z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v júli 2021, ich pripadalo na mužov 560 a na ženy 299. Inštitút osobného bankrotu stále viac využívajú muži, v medziročnom porovnaní ich pomer na celkovom počte osobných bankrotov narástol o 0,78 percentuálneho bodu (64,41 percenta v júli 2020 vs. 65,19 percenta v júli 2021). Pomer žien v júli 2021 medziročne o 0,78 percentuálneho bodu klesol (35,59 percenta v júli 2020 vs. 34,81 percenta v júli 2021). Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali v júli 2021, malo 1,79 percenta dlžníkov vysokoškolské vzdelanie (v júli 2020 ich bolo 4,31 percenta). Medzi zbankrotovanými ženami malo vysokoškolské vzdelanie 4,35 percenta dlžníčok (v júli 2020 ich bolo 5,76 percenta). V júli sa najväčšou skupinou dlžníkov s osobnými bankrotmi stali medzi mužmi štyridsiatnici s 30,71 percentami (aj v júli 2020 boli štyridsiatnici najpočetnejšou skupinou bankrotujúcich mužov s podielom 34,08 percenta) a medzi ženami rovnako štyridsiatničky s podielom 29,10 percenta (s 33,90 percenta boli najpočetnejšou skupinou aj v júli 2020).

V siedmom mesiaci tohto roka bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Banskobystrickom – 149 a najmenej v Bratislavskom kraji – 62. V medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov klesol iba v dvoch krajoch: v Bratislavskom až o 52,31 percenta a v Trnavskom o 21,37 percenta. V ostatných krajoch počet osobných bankrotov medziročne vzrástol, najviac v Žilinskom kraji - o 77,59 percenta.