utorok 3. augusta 2021

Výzva: Verejné kanalizácie, čistiarne odpadových vôd a verejné vodovody

Od 30. júla 2021 je možné v rámci novej výzvy žiadať o poskytnutie prostriedkov z Operačného programu Kvalita životného prostredia na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov na Slovensku. Dočasná alokácia výzvy je aktuálne 11.600.000 EUR z Kohézneho fondu, ministerstvo životného prostredia plánuje alokáciu navýšiť schválením zmeny OP KŽP (verzia 12) Európskou komisiou. 

Spolu so zdrojmi spolufinancovania zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov prijímateľov dosiahnu zdroje na podporu projektov vo vyhlásenej výzve 96 miliónov EUR. Tento objem zdrojov bude alokovaný na nenávratný finančný príspevok tým žiadostiam, ktoré už boli predložené do konania a v čase zvýšenia alokácie výzvy tak budú môcť byť schválené. Je preto dôležité, aby oprávnení žiadatelia v rámci výzvy neváhali s predložením žiadostí o nenávratný finančný príspevok a predložili ich čo najskôr po vyhlásení tejto výzvy. Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú:
A. obce,
B. združenia obcí (s výlučnou účasťou obcí),
C. právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných kanalizácií vymedzené v zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,
D. vlastníci verejných kanalizácií podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
V prípade žiadateľov podľa písm. C a D, musí byť žiadateľ v 100% vlastníctve subjektov verejného práva (za subjekty verejného práva sa na účely tejto výzvy považujú obce, právnické osoby, na ktorých podnikaní sa majetkovou účasťou podieľajú obce alebo združenia obcí, prípadne združenia takýchto právnických osôb).

Oprávnenými hlavnými aktivitami je budovanie: stokovej siete, čistiarní odpadových vôd a verejných vodovod (v jednej ryhe spolu so stokovou sieťou). Cieľom je zabezpečenie zberu a čistenia odpadových vôd aglomerácií v zmysle záväzkov SR voči EÚ a v súlade s požiadavkami smernice 91/271/EHS. Aglomerácie, v ktorých bol identifikovaný nesúlad s požiadavkami smernice 91/271/EHS a ktoré majú byť v rámci predložených projektov riešené, sú osobitne definované v rámci prílohy č. 7 a 8 výzvy.

Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude dostupné na webovom sídle op-kzp.sk.