piatok 18. marca 2022

EU: Nová platforma Kohesio

Nová, verejne dostupná on-line platformu Kohesio sprístupňuje všetky informácie o vyše 1,5 milióna projektoch financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Kohézneho fondu (KF) a Európskeho sociálneho fondu (ESF) vo všetkých 27 členských štátoch. Takáto komplexná platforma údajov o projektoch bola sprístupnená verejnosti a onedlho bude vo všetkých jazykoch Európskej únie vôbec po prvýkrát. Komisia bude v spolupráci s riadiacimi orgánmi, ktoré členské štáty vybrali na riadenie financovania súdržnosti, pokračovať v rozvoji platformy a tá bude zahŕňať aj projekty z nového programového obdobia 2021 – 2027.

Platforma Kohesio obsahuje informácie, ktoré majú k dispozícii riadiace orgány. Týmto obrovským množstvom údajov poukazuje na kľúčový prínos politiky súdržnosti k hospodárskej, územnej a sociálnej súdržnosti regiónov EÚ, ako aj k zelenej a digitálnej transformácii. Cez túto politiku sa v členských štátoch vykonáva a financuje široká škála politických priorít. Platforma zároveň pomáha identifikovať a vymieňať si najlepšie postupy medzi rôznymi regiónmi a členskými štátmi.

Čo môže Kohesio ponúknuť:
  • štandardizované údaje o 1,5 milióna projektoch z obdobia 2014 – 2020 vrátane odkazov na príslušné programy a fondy,
  • štandardizované údaje o 500.000 prijímateľoch projektov a stave realizácie projektov,
  • údaje týkajúce sa viac ako 300 operačných programov vo všetkých 27 členských štátoch,
  • interaktívnu mapu umožňujúcu získať údaje podľa zemepisnej príslušnosti,
  • preklad informácií do všetkých jazykov EÚ.