utorok 15. marca 2022

Radíme: Finančná pomoc

Vojna na Ukrajine otvorila priestor aj pre podvodníkov, ktorí sa môžu snažiť zneužiť nešťastie ľudí utekajúcich pred vojnou vo svoj prospech. Ministerstvo vnútra SR vyzýva na obozretnosť pri poskytovaní finančnej pomoci a potrebu overovať si informácie.

Vykonávanie verejných zbierok sa riadi zákonom - získavanie a zhromažďovanie dobrovoľných peňažných príspevkov môžu vykonávať len zákonom určené právnické osoby. Podmienkou je, aby bola verejná zbierka oficiálne povolená. V prípade celoslovenských zbierok robí zápis do registra ministerstvo vnútra. Ak aspoň časť z čistého výnosu bude použitá mimo územia Slovenska, pred registráciou je potrebný aj súhlas Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Na pomoc pre utečencov však môžu slúžiť aj už predtým existujúce zaregistrované zbierky, ktorých registrovaný všeobecne prospešný účel a územie použitia výnosu takýto druh pomoci umožňujú. Zákon o verejných zbierkach sa nevzťahuje na výzvy jednotlivcov o finančnú alebo materiálnu pomoc. V prípade, že fyzická osoba cez mail, sociálnu sieť alebo on-line systém darcovstva požiada verejne o pomoc pre seba alebo iných, je na vôli občanov, či takúto pomoc poskytnú.

Ak chcete pomôcť utečencom a ľuďom na Ukrajine zaslaním financií, tak si vždy overte hodnovernosť danej organizácie. V prípade pochybností, či je verejná zbierka legálna, je možné overiť túto informáciu v registri. Právnická osoba je tiež povinná na svojom webovom sídle informovať o vykonávaní zbierky zapísanej v registri zbierok. V registri sú okrem iného uvedené informácie ako: názov, sídlo, IČO a webové sídlo právnickej osoby, dátum zápisu a registrové číslo zbierky, účel a názov zbierky, spôsob vykonávania zbierky, telefónne číslo na zasielanie darcovských správ SMS alebo pre volanie na skrátené číslo, názov banky alebo pobočky zahraničnej banky a číslo osobitného účtu, dátum začatia a ukončenia, územie, na ktorom sa zbierka bude vykonávať, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu osoby zodpovednej za vykonávanie zbierky, dátum predloženia predbežnej a záverečnej správy zbierky, hrubý a čistý výnos zbierky.

Odporúčame tiež dávať si pozor:
  • na podvodné maily, ktoré dostanete od neznámych odosielateľov, v ktorých sa budú tváriť, že organizujú finančnú zbierku pre Ukrajinu;
  • na podvodné maily, v ktorých budú podvodníci tvrdiť, že vo vojne na Ukrajine zahynul "niekto", po ktorom by ste mali zdediť veľkú sumu peňazí;
  • na stránky, ktoré sa budú tváriť, že chcú nejakou formou pomôcť Ukrajine, no v konečnom dôsledku sa dostanete na stránku, kde od vás budú chcieť podvodníci, aby ste zadali číslo svojej kreditnej karty.