štvrtok 20. októbra 2022

EU: Dohoda s ASEAN o leteckom prepojení 1,1 miliardy ľudí

Európska únia a Združenie národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) podpísali komplexnú dohodu o leteckej doprave, ktorá prinesie viaceré nové príležitosti v leteckej doprave, posilní sa ňou priama prepojenosť medzi týmito dvoma regiónmi a zároveň sa zmodernizujú pravidlá a štandardy pre príslušné lety. Dohoda nadobudne platnosť okamžite. Stanovenie globálnych referenčných hodnôt, ktoré zaväzujú všetkých 37 krajín v oboch regiónoch k spravodlivej hospodárskej súťaži a zlepšeniu sociálnych a environmentálnych podmienok, predstavuje najaktuálnejší príklad novej generácie medzinárodných dohôd o leteckej doprave. Podpísanie dohody znamená nové príležitosti pre spotrebiteľov, letecké spoločnosti a letiská v Európe aj združení ASEAN.

ASEAN je svetová hospodárska veľmoc s rýchlo rastúcim trhom leteckej dopravy. V roku 2019 bolo pre EÚ deviatym najväčším trhom v prípade nákladnej dopravy a šestnástym najväčším trhom v prípade osobnej dopravy s viac ako 8 miliónmi cestujúcich. Zavedenie moderného rámca pre letecké služby medzi Európou a Áziou, ktorým sa otvárajú príležitosti a zároveň zabezpečujú vysoké štandardy, je preto investíciou do budúcnosti. Dohodou sa stanovujú rovnaké podmienky a očakáva sa, že prinesie pre obe strany nové príležitosti v leteckej doprave a hospodárske výhody: 
  • Nahrádza viac ako 140 dvojstranných dohôd o leteckých službách, čím poskytuje jednotný súbor pravidiel a znižuje administratívnu záťaž. Na členské štáty EÚ, ktoré nemali uzavreté žiadne dvojstranné dohody so štátmi združenia ASEAN, sa teraz vzťahuje aj moderný právny rámec.
  • Všetky letecké spoločnosti EÚ budú môcť prevádzkovať priame lety z ktoréhokoľvek letiska v EÚ na ktorékoľvek letisko v štátoch ASEAN-u a opačne to platí aj pre letecké spoločnosti ASEAN-u. Uľahčí to hospodársku súťaž medzi leteckým spoločnostiam z EÚ a ASEAN-u, ktorí sa zameriavajú na lukratívny trh EÚ – ASEAN.
  • Letecké spoločnosti budú môcť prevádzkovať až 14 letov osobnej dopravy týždenne do každého členského štátu EÚ alebo z neho, ako aj ľubovoľný počet nákladných letov medzi oboma regiónmi a ďalej do tretích krajín (tzv. dopravné práva v rámci piatej slobody).
  • Dohoda obsahuje moderné a spravodlivé ustanovenia o hospodárskej súťaži na riešenie narušení trhu.
Obe strany tiež uznali význam environmentálnych a sociálnych záležitostí, dohodli sa na spolupráci v týchto otázkach a na zlepšení svojich príslušných sociálnych a pracovnoprávnych politík.