piatok 21. októbra 2022

EU: Alternatívne nabíjacie stanice

S cieľom pomôcť Európskej únii dosiahnuť klimatickú neutralitu poslanci Európskeho parlamentu požadujú nabíjacie stanice pre automobily každých 60 km, vodíkové čerpacie stanice každých 100 km a menej emisií z lodí. Návrh pravidiel EÚ má podnietiť zavádzanie nabíjacích a alternatívnych čerpacích staníc (napríklad elektrických alebo vodíkových) pre automobily, nákladné vozidlá, vlaky a lietadlá a podporiť zavádzanie udržateľných vozidiel. Nové pravidlá sú súčasťou balíka Fit for 55 v roku 2030, ktorý je plánom EÚ na zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990.


Europoslanci súhlasili so stanovením minimálnych vnútroštátnych záväzných cieľov zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá. Členské štáty budú musieť do roku 2024 predložiť svoj plán, ako tieto ciele dosiahnuť. Podľa prijatého textu by do roku 2026 mal existovať aspoň jeden elektrický nabíjací park pre automobily každých 60 km pozdĺž hlavných ciest EÚ. Rovnaká požiadavka by sa vzťahovala na nákladné vozidlá a autobusy, ale len v rámci základnej siete TEN-T a s výkonnejšími stanicami. Budú existovať určité výnimky pre najvzdialenejšie regióny, ostrovy a cesty s veľmi nízkou premávkou. Poslanci tiež navrhujú zriadiť viac vodíkových čerpacích staníc pozdĺž hlavných ciest EÚ (každých 100 km v porovnaní s každými 150 km, ako to navrhuje Európska komisia), a to rýchlejšie (do roku 2028 namiesto do roku 2031). Alternatívne čerpacie stanice by mali byť prístupné pre všetky značky vozidiel a platby by mali byť jednoduché. Mali by uvádzať cenu za kWh alebo za kg a mali by byť cenovo dostupné a porovnateľné. Poslanci takisto chcú, aby sa do roku 2027 zriadilo prístupové miesto EÚ pre údaje o alternatívnych palivách s cieľom poskytovať informácie o dostupnosti, čakacích lehotách a cenách na rôznych staniciach v celej Európe. 
 
Európsky parlament tiež chce, aby odvetvie námornej dopravy znížilo emisie skleníkových plynov z lodí o 2 % od roku 2025, o 20 % od roku 2035 a o 80 % v roku 2050 v porovnaní s úrovňou v roku 2020 (Európska komisia navrhla zníženie o 13 % a 75 %). To by sa vzťahovalo na lode nad 5000 ton, ktoré sú v zásade zodpovedné za 90 % emisií CO2, na všetku energiu spotrebovanú na palube, v prístavoch EÚ alebo medzi nimi a na 50 % energie využitej pri plavbách, ak sa prístav odchodu alebo príchodu nachádza mimo EÚ alebo v jej najvzdialenejších regiónoch. Poslanci si stanovili cieľ, aby sa od roku 2030 používali 2 % palív z obnoviteľných zdrojov a aby kontajnerové lode a osobné lode využívali pobrežné zásobovanie elektrickou energiou počas kotvenia v hlavných prístavoch EÚ. Tým by sa výrazne znížilo znečistenie ovzdušia v prístavoch. V záujme zabezpečenia súladu s pravidlami poslanci sú naklonení zavedeniu sankcií. Príjmy z nich by mali smerovať do Fondu pre oceány a prispievať k dekarbonizácii námorného sektora, energetickej efektívnosti a pohonným technológiám s nulovými emisiami.