utorok 18. októbra 2022

EU: Lepšie normy

Európsky parlament a členské štáty Európskej únie dosiahli politickú dohodu týkajúcu sa zmeny nariadenia o európskej normalizácii.Návrh zmeny predložila Európska komisia v rámci stratégie normalizácie, ktorá bola predstavená 2. februára 2022. Skončili sa tak rokovania v rámci trialógu, ktoré budú základom pre konečné schválenie právneho textu Európskym parlamentom a Radou Európskej únie.


V nariadení EÚ č. 1025/2012 o normalizácii sa stanovuje rámec európskeho normalizačného procesu, ktorý Európskej komisii umožňuje poveriť tri európske normalizačné organizácie (CEN, CENELEC a ETSI), aby na podporu právnych predpisov EÚ vypracovali príslušné európske normy. V pozmeňovacom návrhu sa predpokladá, že keď komisia požiada tieto organizácie o normy, najdôležitejšie rozhodnutia v procese tvorby noriem prijmú vnútroštátne normalizačné orgány z krajín EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Tieto vnútroštátne normalizačné orgány majú najlepšie predpoklady na to, aby zabezpečili inkluzívny proces, ktorý bude zahŕňať vyvážené konzultácie so zainteresovanými stranami a náležité rešpektovanie hodnôt EÚ. Obzvlášť veľký význam to má v strategických oblastiach, ako je napríklad kybernetická bezpečnosť alebo vodíkové technológie. Tri európske normalizačné organizácie budú musieť začať zavádzať administratívne zásady a princípy dobrej správy vecí verejných, čím sa posilní otvorenosť, transparentnosť a inkluzívnosť normalizačných procesov. Čerpať budú najmä z odborných znalostí všetkých príslušných zainteresovaných strán vrátane priemyslu, MSP, občianskych organizácií a akademickej obce.

Aby mohlo nové nariadenie nadobudnúť účinnosť, musia ho najprv formálne prijať Európsky parlament a Rada. Európske normalizačné organizácie budú mať následne šesť mesiacov na to, aby do svojich interných stanov zapracovali zmeny týkajúce sa systému riadenia.