pondelok 17. októbra 2022

EU: Európsky rok zručností

Viac než tri štvrtiny podnikov v Európskej únii majú ťažkosti pri hľadaní pracovníkov s potrebnými zručnosťami a najnovšie údaje Eurostatu naznačujú, že len 37 % dospelých sa pravidelne zapája do odbornej prípravy. Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti ukazuje, že 4 z 10 dospelých a každá tretia osoba, ktorá pracuje v Európe, nemajú základné digitálne zručnosti. Navyše už v roku 2021 chýbali ľudia v 28 profesiách – od stavebníctva a zdravotnej starostlivosti až po inžinierstvo a informačné technológie – to je dôkazom rastúceho dopytu tak po vysokokvalifikovaných, ako aj nízkokvalifikovaných pracovníkoch. Ďalším aspektom je slabé zastúpenie žien v profesiách a štúdiách súvisiacich s technológiami, pričom len 1 zo 6 špecialistov v oblasti IT a 1 z 3 absolventov v oblasti vedy, technológií, inžinierstva a matematiky sú ženy.


V záujme podpory celoživotného vzdelávania členské štáty schválili sociálne ciele EÚ do roku 2030, ktoré rátajú s každoročným zapojením minimálne 60 % dospelých do odbornej prípravy, a zároveň predstavili svoj podiel účasti na dosahovaní tohto cieľa na vnútroštátnej úrovni. To je rovnako dôležité aj pri dosahovaní cieľa miery zamestnanosti na úrovni najmenej 78 % do roku 2030. V Digitálnom kompase 2030 je stanovený cieľ EÚ dosiahnuť do roku 2030 aspoň základné digitálne zručnosti u najmenej 80 % všetkých dospelých, pričom v EÚ by malo pracovať 20 miliónov odborníkov na IKT s tým, že by sa k práci na týchto miestach mali viac motivovať ženy.

V rámci Európskeho roka zručností Európska komisia v spolupráci s Európskym parlamentom, členskými štátmi, sociálnymi partnermi, verejnými a súkromnými službami zamestnanosti, obchodnými a priemyselnými komorami, inštitúciami vzdelávania a odbornej prípravy a pracovníkmi a podnikmi spoločne navrhuje dať nový impulz celoživotnému vzdelávaniu, a to: 

  • Podporou rozsiahlejších, efektívnejších a inkluzívnejších investícií do odbornej prípravy a zvyšovania úrovne zručností v snahe plne využiť potenciál európskej pracovnej sily a pomôcť ľuďom pri prechode z jedného pracovného miesta na druhé.
  • Zabezpečením toho, aby zručnosti zodpovedali potrebám trhu práce, a to aj spoluprácou so sociálnymi partnermi a podnikmi.
  • Zosúladením ambícií a nadobudnutých zručností ľudí s príležitosťami na trhu práce, zvlášť pokiaľ ide o zelenú a digitálnu transformáciu a oživenie hospodárstva. Osobitný dôraz sa bude klásť na aktiváciu väčšieho počtu ľudí na trhu práce, najmä žien a mladých ľudí, zvlášť takých, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy.
  • Prilákaním ľudí z tretích krajín s požadovanými zručnosťami v EÚ, a to aj zlepšením možností vzdelávania a mobility a uľahčením uznávania ich kvalifikácií.

V záujme naplnenia týchto cieľov bude komisia podporovať možnosti zvyšovania úrovne zručností a rekvalifikácie, napríklad presadzovaním vhodných iniciatív vrátane možností finančnej podpory EÚ na uľahčenie ich využívania, realizácie a výsledkov v praxi. V celej EÚ budú zároveň prebiehať podujatia a osvetové kampane zamerané na podporu vzájomného učenia sa partnerov v procese zvyšovania úrovne nadobudnutých a získavania nových zručností. Cieľom navrhovaného Európskeho roka zručností je tiež pomôcť ďalej rozvíjať nástroje na získavanie informácií o zručnostiach a podporiť nástroje na zvýšenie transparentnosti a jednoduchšie uznávanie kvalifikácií vrátane kvalifikácií získaných mimo EÚ. V záujme koordinácie príslušných činností na vnútroštátnej úrovni komisia tiež vyzýva členské štáty, aby vymenovali národného koordinátora pre Európsky rok zručností.