utorok 28. marca 2017

Digitalizácia: Budúcnosť Európy
V rámci osláv 60. výročia Rímskych zmlúv zorganizovala Európska komisia stretnutie ministrov, ktorí sa dohodli na pokroku v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky, prepojenej mobility a digitalizácie priemyslu. Prijali niekoľko vyhlásení.
­

Vyhlásenie ministrov o presadení Európy ako globálneho aktéra v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky (HPC)
Ministri sa zaviazali vybudovať výpočtovú a dátovú infraštruktúru novej generácie v rámci európskeho projektu typu Airbus v 90. rokoch či Galileo na začiatku 21. storočia. Poskytne podporu tiež európskemu cloudu pre otvorenú vedu, ktorý umožní 1,7 miliónu výskumných pracovníkov a 70 miliónom odborníkov z oblasti vedy a techniky vo virtuálnom priestore ukladať, zdieľať a opätovne používať údaje z rôznych disciplín, a to bez obmedzenia hranicami.

­Spolupráca na prepojenej a automatizovanej mobilite
Viacero predstaviteľov európskych štátov podpísalo vyhlásenie o zámere zriadiť spoločne s Európskou komisiou právny rámec pre cezhraničné skúšobné jazdy prepojených vozidiel na základe harmonizovaných pravidiel o prístupe k údajom, zodpovednosti a prepojenosti. Ide o prvú iniciatívu pod vedením členských štátov zameranou na cezhraničnú spoluprácu v oblasti prepojenej a automatizovanej mobility. Komisia prispeje konkrétnymi opatreniami na uľahčenie cezhraničných koridorov.

­Európska platforma pre digitalizáciu priemyslu v záujme prepojenia národných iniciatív
Členské štáty, EÚ a odvetvie priemyslu plánujú v nasledujúcich 5 rokoch vynaložiť spoločné investície vyše 50 miliárd EUR na podporu digitalizácie európskeho priemyslu. Vznikne európska platforma s 12 existujúcimi a 9 budúcimi národnými iniciatívami v oblasti digitalizácie priemyslu. Cieľom sú spoločné investície, cezhraničná a medzisektorová spolupráca a vzájomné učenie sa.  

Iniciatíva digitálnych príležitostí
Komisia plánuje spustiť v rokoch 2018 až 2020 pilotný projekt a poskytnúť 6.000 vysokoškolským študentom príležitosť získať cezhraničné pracovné skúsenosti cez existujúce programy a siete EÚ. Plánujú sa 5 až 6 mesiačné stáže pre študentov všetkých zameraní v špecializovanejších (kybernetická bezpečnosť, big data, kvantová technológia alebo umelá inteligencia) aj všeobecnejších oblastiach (web dizajn, digitálny marketing a vývoj softvéru).

Modernejší rámec pre digitálne verejné služby
Komisia predloží aktualizovaný európsky rámec interoperability, aby všetky správne orgány členských štátov mohli prijať podobný prístup pri sprístupňovaní verejných služieb online a riešení pravidiel v oblasti bezpečnosti a ochrany údajov. Digitálne služby tak budú dostupné v jednotlivých štátoch aj v rámci rôznych oblastí politiky, čo uľahčí komunikáciu s úradmi.