pondelok 27. marca 2017

Radíme: Pripravte sa na elektronické colné vyhlásenia
Podávanie colných vyhlásení v papierovej podobe pri štandardnom postupe definitívne skončí k 1. máju t.r. Po tomto termíne prijme colný úrad dovozné colné vyhlásenie v listinnej podobe len v prípade uplatnenia tzv. „havarijného postupu“ (výpadku informačných systémov). 

Základnou podmienkou je registrácia do Centrálneho elektronického priečinka, ktorý slúži na podávanie colných vyhlásení v štandardnom postupe. Ak už tento priečinok využívate pri podávaní vyhlásení vo vývoze a tranzite, opätovne sa registrovať nemusíte. Ale aj fyzické osoby, ktoré si napríklad objednajú tovar z tretích krajín v hodnote nad 150 EUR, budú musieť takisto podať colné vyhlásenie od 1. mája už len elektronicky. Na elektronickú komunikáciu sa musia pripraviť tiež držitelia povolení, ktorí vykonávajú colné konanie v tzv. zjednodušenom postupe, pri ktorom tovar nie je fyzicky prepravovaný na colný úrad, ale colné konanie prebieha priamo v priestoroch hospodárskeho subjektu.

Od 1. februára sa už začala prevádzka systému eDovoz v zjednodušenom postupe zápisu do evidencie deklaranta podaním štandardného elektronického colného vyhlásenia (druh „A“) a dodatočného colného vyhlásenia (druh „Z“). Pre držiteľov povolení, ktorí podávajú uvedené druhy colných vyhlásení sa začalo prechodné obdobie, v rámci ktorého musia svoje deklaračné systéme prispôsobiť danej zmene - to skončí 1. júla. Ďalším dôležitým termínom je 1. september, dokedy všetci držitelia povolenia (druh „C“ - zápis do evidencie deklaranta zaslaním „Oznámenia o predložení tovaru“ podaním zjednodušeného  elektronického colného vyhlásenia) musia mať deklaračné systémy prispôsobené tak, aby mohli vyhlásenia posielať elektronicky. 

Elektronická forma komunikácie má zvýšiť komfort pre deklarantskú verejnosť pri dovoze tovaru z tretích štátov, napr. automatizované uvoľnenie záruky za colný dlh a iné platby, čím sa značne skráti čas opätovného pripísania blokovanej čiastky záruky, prikladanie elektronických príloh k colným vyhláseniam (faktúry, nákladné listy a podobne). Prítomnosť deklaranta na pobočke colného úradu tak nebude nutná. Registračný formulár na registráciu do CEPu je na cep.financnasprava.sk.