streda 29. marca 2017

EÚ: Akčný plán pre spotrebiteľské finančné služby
Európska komisia predstavila spôsoby, ako môžu európski spotrebitelia získať lepší prístup k väčšiemu sortimentu finančných služieb v celej EÚ. Podstatou je zameranie na technológie, keďže pokrok smerom k integrovanejšiemu trhu s finančnými službami sa dá dosiahnuť inovačnými online službami.

Akčný plán má za cieľ vyvíjať tlak na odstránenie vnútroštátnych prekážok, pretože finančné služby z iného členského štátu EÚ v súčasnosti nakupuje len 7% spotrebiteľov. Všetci spotrebitelia by ale mali mať možnosť slobodne si vybrať zo širokej palety finančných služieb dostupných v celej EÚ a získať čo najvyššiu hodnotu za svoje peniaze, pričom sú náležite chránení. Poskytovatelia finančných služieb by zároveň mali mať možnosť využívať možnosti, ktoré im poskytuje celý trh EÚ.

Komisia identifikovala tri hlavné oblasti ďalšieho úsilia, ktorého cieľom je ešte viac sa priblížiť k skutočnému jednotnému trhu s finančnými službami: 

1.  Zvýšenie dôvery spotrebiteľov a posilnenie ich postavenia pri nakupovaní služieb doma aj v iných členských štátoch. Napr. by malo byť jednoduchšie preniesť si do zahraničnej poisťovne bonus za bezškodový priebeh („bonus/malus“), znížiť poplatky za cezhraničné transakcie denominované v mene inej než euro a transparentnejšie oceňovanie poistiek pri prenajatých vozidlách.

2.  Zmiernenie právnych a regulačných prekážok, ktoré bránia podnikom v ich snahách expandovať do zahraničia. Dosiahne sa to napríklad tak, že sa zameriame na spoločné kritériá posudzovania úverovej bonity a uľahčenie výmeny údajov medzi úverovými registrami.

3.  Podpora rozvoja inovatívneho digitálneho sveta, v rámci ktorej môžeme prekonať niektoré z existujúcich prekážok brániacich dobudovaniu jednotného trhu. Napríklad sa zameriame na spoluprácu so súkromným sektorom v snahe preskúmať, ako by sa v tomto sektore mohla využívať elektronická identifikácia a dôveryhodné služby na overovanie totožnosti zákazníkov. Zároveň sa budú monitorovať praktiky poskytovateľov digitálnych služieb v snahe zistiť, či by bolo vhodné aktualizovať pravidlá predaja finančných služieb na diaľku (napríklad online alebo telefonicky).