štvrtok 6. apríla 2017

e-Government: Exekučné konanie I.
Novela Exekučného poriadku zaviedla od 1. apríla 2017 povinnosť komunikovať v rámci exekučného konania výlučne elektronicky. Podať návrh na vykonanie exekúcie je teraz možné už len cez elektronický formulár do elektronickej schránky príslušného Okresného súdu Banská Bystrica.

Novovytvorený elektronický formulár Návrh na vykonanie exekúcie zverejnilo Ministerstvo spravodlivosti SR na svojom webe v časti eŽaloby, Zoznam formulárov, Exekučné konanie. Návrh sa môže podať buď cez eŽaloby  alebo cez portál slovensko.sk prostredníctvom všeobecnej agendy exekučného súdu s nahratým elektronickým formulárom. V druhom prípade sa na strane exekučného súdu vyžaduje manuálne spracovanie elektronického podania, preto ministerstvo spravodlivosti primárne preferuje automatizovaný postup cez portál eŽaloby.

Návrh je potrebné autorizovať kvalifikovaným elektronickým podpisom! Exekučný titul a ostatné listiny pripojte buď ako pôvodný elektronický dokument, ktorý je autorizovaný, alebo ako elektronický dokument, ktorý vznikol zaručenou konverziou dokumentu v listinnej podobe. Ak chcete návrh podať ešte s ďalším oprávneným, zvoľte si na účely exekučného konania spoločného zástupcu. Späťvzatie návrhu ako aj opravu chýb v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti návrhu musíte tiež vykonať elektronicky.