utorok 4. apríla 2017

Novinka: Emergentný systém
Od 1. apríla 2017 je možné objednávať lieky aj prostredníctvom informačného systému na mimoriadne objednávanie liekov (ISMOL). Pre tento spôsob objednávania kategorizovaných liekov sa používa pomenovanie emergentný systém.

Držiteľ registrácie lieku je povinný dodať objednaný liek cez emergentný systém do verejnej lekárne alebo do nemocničnej lekárne do 24 hodín od prijatia objednávky a držiteľ povolenia na veľkodistribúciu liekov je povinný dodať takto objednaný liek do 48 hodín od realizácie objednávky. Podmienkou je, aby lekáreň nemala pohľadávky za dodané lieky po splatnosti, inak musí uhradiť cenu lieku najneskôr pri jeho prevzatí. Následne je povinná prevziať objednaný liek do 48 hodín od objednania a vydať ho pacientovi.

Zabezpečiť vytvorenie a prevádzkovanie informačného systému na mimoriadne objednávanie liekov (ISMOL) v nepretržitej prevádzke je povinný držiteľ registrácie lieku, pričom emergentný systém musí poskytovať prehľad o tom, do ktorej lekárne a ktorým držiteľom povolenia na veľkodistribúciu bol liek dodaný. V prípade výpadku systému musí byť zabezpečené prijímanie a potvrdzovanie objednávok liekov inou preukázateľnou formou.

Držiteľ registrácie kategorizovaného lieku je povinný oznámiť ministerstvu zdravotníctva údaje o emergentnom systéme, ktoré majú umožniť lekárňam objednávanie liekov cez tento systém. Je tiež povinný bezodkladne ohlásiť ministerstvu zdravotníctva každú zmenu údajov v emergentnom systéme. MZ SR ich následne zverejňuje na svojom webovom sídle ISMOL.