piatok 7. apríla 2017

e-Government: Exekučné konanie II.
Od začiatku apríla platí na Slovensku povinnosť komunikovať v rámci exekučného konania výlučne elektronicky. Ak vy alebo váš zástupca nemáte občiansky preukaz s čipom a elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie, prípadne potrebujete k návrhu doložiť listinu, ktorú treba zaručene konvertovať z listinnej formy na elektronickú, môžete návrh podať prostredníctvom ktoréhokoľvek exekútora v SR.

Povinnosť používať elektronickú schránku na účely elektronickej komunikácie vyplýva pre exekútorov zo zákona o e-Governmente. Exekútor je však v danom prípade až do vydania poverenia príslušnému exekútorovi na vykonanie exekúcie zástupcom oprávneného na doručovanie písomností, za čo mu patrí odmena a náhrada výdavkov. Za spísanie návrhu do zápisnice, za zaslanie návrhu elektronickými prostriedkami vrátane konverzie dokumentov, prijímania a odosielania písomností za oprávneného a iné činnosti súvisiace s návrhom, patrí exekútorovi v súlade s vyhláškou odmena 16,50 EUR. Exekučný súd zasiela poverenia príslušným exekútorom do 15 dní odo dňa podania návrhu taktiež už len elektronicky.

V exekučnom konaní platíte v súvislosti s podaním návrhu ešte súdny poplatok vo výške 16,50 eura (ak nie ste od poplatkovej povinnosti oslobodený). Súdny poplatok je splatný podaním návrhu a uhrádza sa poštovým poukazom alebo prevodom z účtu v banke. Zúčtovacie údaje sa oznamujú automatizovaným spôsobom, takže exekučný súd na zaplatenie nevyzýva. Keďže všetky návrhy na vykonanie exekúcie bez rozdielu bude na exekučný súd možné doručiť iba elektronicky, použitie zvýhodnenej 50% sadzby poplatku sa neuplatňuje.