pondelok 29. mája 2017

e-Schránka: Komunikácia so súdmi
Orgán verejnej moci, advokát, súdny exekútor, notár a správca by mali od 1. júla 2017 doručovať podania už len do elektronickej schránky súdu a pri elektronickej komunikácii so súdom používať svoju elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie. Ak je na podanie určený elektronický formulár, treba podanie urobiť prostredníctvom neho.

Hosťujúci euroadvokát by mal doručovať elektronické podania prostredníctvom spolupracujúceho advokáta. A uvedená povinnosť sa bude týkať právnych zástupcov (advokátov), ktorí sú fyzickými osobami od 1. júla 2018. Prílohy podaní vyhotovené listinne sa budú konvertovať do elektronickej podoby a pripájať  k elektronickému podaniu, ktoré autorizuje účastník, strana v konaní alebo ich zástupca. Ustanovenia o zaručenej konverzii sa nepoužijú. Predloženie príloh v listinnej podobe bude môcť súd vyžiadať len vtedy, ak to bude považovať za potrebné (napr. predloženie administratívneho spisu).

Porušenie zákonnej povinnosti komunikovať elektronickými prostriedkami nebude zakladať neúčinnosť podania, ale vznik poplatkovej povinnosti. Za každé spracovanie podania a jeho príloh v listinnej podobe a za spracovanie podania a jeho príloh v elektronickej podobe doručeného inak ako do elektronickej schránky súdu, ak tak ustanoví zákon, budú musieť uvedené osoby zaplatiť súdny poplatok vo výške 20 eur. Tieto výdavky sa zároveň nebudú môcť uplatniť v rámci náhrady trov konania, pretože vzniknú v súvislosti s porušením zákonnej povinnosti komunikovať elektronicky.

Z dôvodu vytvorenia priestoru pre materiálne a technické zabezpečenie elektronického spôsobu komunikácie sa zaviedlo prechodné obdobie. Súdny poplatok za spracovanie podania v listinnej podobe alebo podania doručeného inak ako do elektronickej schránky súdu bude potrebné platiť až od 1. januára 2018. Poplatkovej povinnosti nebude podliehať podanie urobené ústne do zápisnice priamo na pojednávaní.