utorok 2. mája 2017

EÚ: Nový Európsky pilier sociálnych práv
Cieľom návrhu je nájsť opatrenia, ktorými by sa európsky trh práce prispôsobil hospodárskemu a sociálnemu vývoju v 21. storočí, ktorý poznačila globalizácia, technologický pokrok sprevádzaný automatizáciou a digitálnou revolúciou či meniace sa pracovné modely a demografický vývoj.

Pilier pozostáva z 20 kľúčových zásad a práv na podporu spravodlivých a dobre fungujúcich trhov práce a systémov sociálneho zabezpečenia, ktoré sú rozdelené do troch kategórií: rovnaké príležitosti a prístup na trh práce, spravodlivé pracovné podmienky a sociálna ochrana a inklúzia. Primárne je určený pre štáty eurozóny, nakoľko je súčasťou úsilia o posilnenie hospodárskej a menovej únie, ale pripojiť sa môžu aj ostatne členské štáty. Sprevádza ho aj prijatie a spustenie viacerých konkrétnych legislatívnych i nelegislatívnych iniciatív, konkrétne prijatie 1 legislatívneho návrhu týkajúceho sa rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov, spustenie 2 konzultácií a schválenie objasnenia smernice o pracovnom čase.

V legislatívnom návrhu týkajúcom sa rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov, informovanosti pracovníkov, prístupu k sociálnej ochrane a pracovného času sa stanovujú nové alebo vyššie minimálne štandardy týkajúce sa rodičovskej, otcovskej a opatrovateľskej dovolenky. Ich súčasťou je napríklad:
·         právo pre otcov vziať si minimálne 10 pracovných dní voľna v čase narodenia dieťaťa,
·         návrh, aby sa existujúce právo na štyri mesiace rodičovskej dovolenky mohlo využiť až do 12-teho roku veku dieťaťa, v porovnaní s doposiaľ iba nezáväzným usmernením týkajúcim sa veku 8 rokov,
·         rodičovská dovolenka by sa mala stať individuálnym právom matiek a otcov bez možnosti previesť túto štvormesačnú dovolenku na druhého rodiča, čo je silný impulz pre mužov, aby túto možnosť takisto využili,
·         po prvý raz sa zavádza tzv. opatrovateľská dovolenka v trvaní päť dní do roka, ktorá umožňuje starostlivosť o priameho rodinného príslušníka v prípade choroby,
·         možnosť pre rodičov detí vo veku do 12 rokov a opatrovateľov požiadať o pružné formy organizácie práce, ako sú napr. skrátený alebo pružný pracovný čas, či flexibilitu na pracovisku.