štvrtok 4. mája 2017

SR: Informatickému vzdelávaniu chýba väčšia orientácia na prax
Podľa najnovšieho prieskumu až 38% ľudí vo veku 18-26 rokov tvrdí, že základná alebo stredná škola ich v rámci informatického vzdelávania naučila len veľmi málo, čo by prakticky využili pre svoje zamestnanie, pri hľadaní zamestnania, prípadne pre podnikanie.

Ďalších 50% respondentov škola naučila iba základy a zvyšok sa museli doučiť sami. Iba 12% mladých hodnotí štúdium informatiky na základnej a strednej škole pozitív-ne – škola ich teda naučila všetko, čo potrebujú vedieť. Ako ďalej ukázali výsledky prieskumu Inštitútu pre verejné otázky (IVO) na výberovej vzorke 1.061 respondentov z februára 2017 mladá generácia kritizuje najmä nedostatočnú úroveň vzdelávania v kľúčových oblastiach, akými sú programovanie a kreatívna činnosť (napr. tvorba web stránok, multimédií, programovanie aplikácií, návrhy a dizajnovanie systémov...); práca s rôznymi druhmi softvéru nezávislých na platforme; právna problematika (napr. autorské práva, typy softvérových licencií, nelegálne praktiky v prostredí in-ternetu,...) alebo riešenie problémov, algoritmické a logické myslenie. Skúsenosti a zručnosti v nich chýbajú priemerne štyrom z desiatich mladých ľudí, pričom za problém číslo jeden označilo až 55% respondentov programovanie a rôzne kreatívne činnosti. Mladým ľudom teda chýba možnosť naučiť sa využívať informačné technológie ako praktický nástroj na vytváranie „niečoho nového“.

„Kľúčové dôvody, prečo sa na základných a stredných školách naučili málo pre život a prax, sú mladými ľuďmi vnímané skôr ako metodicko-systémové nedostatky než deficity v technických alebo ľudských zdrojoch“, konštatuje Marián Velšic. „Za hlavnú príčinu nedostačujúceho informatického vzdelávania označilo 25% respondentov to, že sa učili príliš veľa teórie na úkor praxe. Ďalších 24% opýtaných kritizuje rýchlosť, povrchnosť a formálnosť preberania látky, ktorá bola zapríčinená nedostatočným počtom vyučovacích hodín vyčlenených na informatiku. Napokon tretím dôvodom sú podľa názoru 21% mladých zastarané učebné osnovy, ktoré nereflektujú najnovší vývoj a trendy v informatike.“