štvrtok 4. mája 2017

EU: Sociálny rozmer Európy do roku 2025
Spolu s Európskym pilierom sociálnych práv Európska komisia zverejnila aj diskusný dokument nadväzujúci na nedávno zverejnenú Bielu knihu o budúcnosti únie. Ide o prvý zo série piatich diskusných dokumentov na témy, ktoré sú pre EÚ kľúčové a ktoré komisia plánuje zverejniť do konca júna tohto roku.

Dokument sa týka sociálneho rozmeru budúcnosti EÚ do roku 2025 a je príspevkom komisie do diskusie o tom, ako udržať životnú úroveň, zvýšiť počet a kvalitu pracovných miest a vybaviť ľudí správnymi zručnosťami. Komisia v ňom predstavuje tri možné scenáre, ktoré sa dajú kombinovať a navzájom sa nevylučujú.

Prvý scenár s názvom „Obmedzenie sociálneho rozmeru na voľný pohyb“ opisuje obmedzenie spolupráce v sociálnej oblasti len na voľný pohyb osôb. V rámci tejto možnosti by Komisia zachovala platné pravidlá týkajúce sa cezhraničného pohybu osôb, sociálneho zabezpečenia migrujúcich občanov, vysielania pracovníkov, cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a pravidlá o uznávaní diplomov. Neexistovali by už však minimálne normy EÚ napríklad v oblasti zdravia a bezpečnosti pracovníkov, pracovného času a času odpočinku ani materskej či otcovskej dovolenky.

Druhý scenár  názvom „Kto chce v sociálnej oblasti robiť viac, robí viac“ umožňuje prehĺbiť spoluprácu v sociálnej oblasti tej časti členských štátov, ktoré o to prejavia záujem.

Podľa tretieho scenáru s názvom „EÚ27 spoločne prehlbuje sociálny rozmer Európy“ by sa posilnila spolupráca v sociálnej oblasti  medzi všetkými členskými štátmi, pričom právne predpisy by stanovovali nielen minimálne normy, ale vo vybraných oblastiach by v plnej miere harmonizovali práva všetkých občanov EÚ.