utorok 2. mája 2017

Novinka: Aplikácia pre geopriestorovú žiadosť o podporu (GSAA)
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) upozorňuje žiadateľov o podporu, že aplikácia GSAA pre zakresľovanie hraníc využívania je už spustená na stránke Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy. Budúci rok bude na základe legislatívy EÚ povinná.

Aplikácia na  https://gsaa.vupop.sk je dostupná všetkým žiadateľom bez ohľadu na celkovú výmeru využívaných poľnohospodárskych pozemkov. Vygenerovanú grafickú prílohu zo systému GSAA (stačí formát A4 čiernobielo) spolu s vyplnenými zoznamami poľnohospodárskych pozemkov a oblastí ekologického záujmu a vyplneným formulárom jednotnej žiadosti na rok 2017 predkladá žiadateľ na príslušné regionálne pracovisko PPA v určenom termíne. Po prihlásení sa do aplikácie sa minuloročným žiadateľom automaticky zobrazia hranice užívania podľa ním nahlásených dielov pôdnych blokov z predošlého roku 2016 až na úrovni parciel. Zaznačenie hraníc užívania v online prostredí pritom poskytuje niekoľko výhod, napr. automatický výpočet výmer vrstiev programu rozvoja vidieka aj krížového plnenia a prvkov oblastí ekologického záujmu potrebných na korektné vyplnenie zoznamu poľnohospodárskych pozemkov a zoznamu oblastí ekologického záujmu. Zároveň znižuje počet nezrovnalostí po krížovej kontrole. Taktiež zobrazuje spoločné hranice užívania so susedným žiadateľom. V ďalšom roku, kedy bude musieť týmto spôsobom žiadať 100% žiadateľov, sa už iba potvrdia pozemky, respektíve sa upraví zmena užívania.

Pre žiadateľov využívajúcich GSAA pripravila PPA aj ďalšiu pomoc pri príprave príloh v rámci tzv. predgenerovanej žiadosti v informačnom systéme PPA. Žiadateľ pred podaním jednotnej žiadosti na rok 2017 môže osobne v spolupráci s administrátorom priamych podpôr na príslušnom regionálnom pracovisku PPA doplniť údaje o pestovaných plodinách na jednotlivých zakreslených parcelách a môže tiež uviesť, že žiada o platbu na ANC (LFA). Následne administrátor podľa údajov o zakreslení hraníc užívania v GSAA vytlačí žiadateľovi zoznam poľnohospodárskych pozemkov formátu A4. Žiadateľom sa zároveň zníži administratívna záťaž ako aj počet chýb z nesprávneho zápisu.