utorok 2. mája 2017

SR: Novela zákona o sťažnostiach
V zákone o sťažnostiach sa v súvislosti s možnosťou podávať sťažnosti cez elektronické schránky zavádzajú viaceré zmeny s účinnosťou od 1. júna 2017.

Ruší sa možnosť podania sťažnosti ústne do záznamu (v praxi sa tento spôsob zneužíval) alebo telefaxom (v praxi sa tento spôsob takmer vôbec nevyužíval). Orgán verejnej správy bude však povinný sťažovateľa prijať, ak sa dostaví osobne a umožniť mu, aby si sťažnosť, ktorú nemá vyhotovenú písomne, vyhotovil sám v listinnej podobe.

Rozširuje sa teda spôsob podávania sťažností v listinnej, ale aj v elektronickej podobe (cez elektronickú schránku – všeobecné podanie na Ústrednom portáli verejnej správy, elektronickou poštou alebo cez elektronickú podateľňu). Pri elektronickej komunikácii musí byť však splnená požiadavka na dostatočné overenie identity sťažovateľa. Preto musí byť sťažnosť podaná v elektronickej podobe sťažovateľom buď:
- autorizovaná podľa zákona o e-Governemnte,
- alebo odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa,
- alebo do piatich pracovných dní od jej podania potvrdená vlastnoručným podpisom, autorizáciou podľa zákona o e-Governmente alebo odoslaním prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa.

Inak sa sťažnosť odloží a sťažovateľ sa do 15 dní o tejto skutočnosti upovedomí.