streda 3. mája 2017

EU: Sociálne práva 
Európska komisia spolu s Európskym pilierom sociálnych práv spustila ďalšie aktivity: výklad smernice o pracovnom čase, sociálny prehľad aj konzultácie so sociálnymi partnermi. 

Prvá konzultácia sa týka pravidiel pracovných zmlúv a revízie smernice o písomnom vyhlásení, ktorá dáva zamestnancom začínajúcim na novom pracovnom mieste právo byť písomne informovaný o hlavných aspektoch ich pracovnoprávneho vzťahu. Toto právo má aj naďalej veľký význam, no môže byť nutné ho zmeniť na základe nových skutočností a postupov na trhu práce, aby aj v meniacom sa svete práce boli zaručené spravodlivé pracovné podmienky. Komisia chce preto otvoriť diskusiu o minimálnych zárukách, ktoré si zaslúži každý pracovník, vrátane pracovníkov v neštandardnom pracovnom pomere či samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO). Komisia má v úmysle predstaviť revíziu uvedenej smernice do konca tohto roku.

Druhá konzultácia so sociálnymi partnermi sa týka prístupu k sociálnej ochrane, keďže práva a povinnosti v tejto oblasti boli doteraz vypracované najmä pre pracovníkov zamestnaných na bežné zmluvy, a teda nepostačujú v prípade SZČO a ľudí v neštandardnom pracovnom pomere. Komisia tak chce odstrániť vzniknuté medzery a preskúmať spôsoby, ktorými chce zaručiť, aby mal každý pracujúci prístup k sociálnemu zabezpečeniu a k službám zamestnanosti v závislosti od výšky svojich príspevkov do systému.

Komisia tiež schválila objasnenie Smernice o pracovnom čase poskytnutím usmernení o spôsobe výkladu rozličných aspektov tejto smernice. A v snahe lepšie vyhodnotiť a posúdiť pokrok pri dosahovaní hodnotenia AAA v sociálnej oblasti v rámci EÚ sa tiež zavádza sociálny prehľad https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/social-scoreboard/ na sledovanie trendov a výsledkov vo všetkých krajinách EÚ v 12 oblastiach, ktorý bude súčasťou Európskeho semestra pre koordináciu hospodárskych politík.