streda 8. novembra 2017

Aktuálne: Žiadosti na mimoprodukčné a verejnoprospešné funkcie lesov

Pôdohospodárska platobná agentúra spustila výzvu na predkladanie žiadostí s cieľom motivovať obhospodarovateľov lesov, aby hospodárili trvalo udržateľným spôsobom a uplatňovali prírode blízke hospodárenie.  

Podpora je určená pre obhospodarovateľov lesných porastoch s celkovou výmerou najmenej 5 ha, ktoré boli vedené v programe starostlivosti o lesy s rokom začiatku platnosti programu starostlivosti o lesy 2007 alebo 2012 (okrem výnimiek, kde bol program starostlivosti o lesy vyhotovený pre iné ako desaťročné obdobie). Odmena zo strany štátu bude určená na poskytovanie netrhových úžitkov. Poskytuje sa v rámci schémy de minimis za predpokladu, že celková výška pomoci nepresiahne 200.000 eur v priebehu troch fiškálnych rokov.

Celkovo sú k dispozícii 2 milióny eur. Výška podpory bude vypočítaná ako súčet súčinov výmer obhospodarovaných lesných porastov v hektároch za príslušný hospodársky súbor lesných typov a sadzby za hospodársky súbor lesných typov. Uvedený súčin sa urobí osobitne pre porasty pestované prírode blízkym spôsobom, kde je sadzba na 1 hektár vyššia o 50% oproti sadzbe pre lesné porasty, v ktorých sa neuplatňovalo prírode blízke hospodárenie. Minimálna priemerná sadzba na jeden hektár bude 5,56 eur, jej výška bude závisieť od počtu podaných žiadostí a od toho, koľkí žiadatelia splnia podmienky, ktoré stanovuje vyhláška.

MPRV SR odhaduje, že počet žiadostí o podporu by mohol dosiahnuť číslo 1150.  Predpokladaný dátum vyplatenia podpory je 10. december 2017. Všetky potrebné dokumenty, ako aj vzor formulára žiadosti o podporu sa nachádzajú na www.apa.sk.