streda 10. januára 2018

Radíme: Dôchodcovia zo zahraničia musia preukázať žitie

Aby mohli poberatelia dôchodkov s bydliskom v zahraničí poberať svoj dôchodok, musia preukázať žitie na špeciálnom tlačive.  

Tlačivo v rôznych jazykoch je dostupné na webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk v časti Formuláre - Dôchodcovia mimo SR. V prípade nepredloženia potvrdenia o žití, bude výplata dôchodku zastavená. Vyplnené, podpísané a úradne overené tlačivo poberateľ dôchodku zašle Sociálnej poisťovni.

Kontrola žitia poberateľov dôchodkov s bydliskom v zahraničí sa uskutočňuje pravidelne. U dôchodcov žijúcich v krajinách Európskej únie alebo vo Švajčiarskej konfederácii jedenkrát a u dôchodcov žijúcich mimo EÚ štyrikrát do roka (do 15.1., do 15.4., do 15.7. a do 15.10. bežného roka). Dôchodcovia, ktorí majú bydlisko v štátoch EÚ alebo v Švajčiarskej konfederácii, preukazujú žitie jedenkrát ročne, najneskôr do 31.1.2018.