piatok 12. januára 2018

e-Tlačivá: Prihláška na STU

Slovenská technická univerzita v Bratislave prijíma prihlášky na štúdium už iba v elektronickej verzii. Odpadá aj povinnosť tlačiť si elektronickú prihlášku a posielať ju v papierovej forme poštou.  

Zmena v spôsobe prihlasovania na štúdium si vyžiadala úpravy v Akademickom informačnom systéme (AIS) tak, aby mohla univerzita  on-line  vyplnenú prihlášku pokladať za doručenú a pracovať s údajmi v nej. Pribudli napr. funkcie súhlas so spracovaním osobných údajov, čestné vyhlásenie, že všetky údaje sú pravdivé a vkladanie dokumentov v pdf formáte –  ide najmä o vysvedčenia, ocenenia z olympiád a pod. Vyplnením všetkých údajov, potvrdením súhlasu so spracovaním osobných údajov, čestného vyhlásenia a nahraním príloh sa prihláška považuje za doručenú. Ak by predsa nejaký údaj chýbal, uchádzačov budú kontaktovať pracovníci študijných oddelení fakúlt.

Akademický informačný systém STU uľahčuje študentom komunikáciu aj štúdium po prijatí na univerzitu. V systéme je pre študentov bezplatne on-line dostupná všetka študijná literatúra, ktorá vyšla v univerzitnom vydavateľstve Spektrum. Cez AIS si môžu zapisovať termíny skúšok, zápočtov, univerzitným emailom konzultovať s vyučujúcimi. Systém informuje aj o najdôležitejších udalostiach na pôde školy, výskumných projektoch a ich riešiteľoch.