streda 31. januára 2018

Radíme: Pohľadávka v konkurze

Po vyhlásení konkurzu na Rapid life životná poisťovňa (predtým aj Prvá československá poisťovňa alebo Prvá česko-slovenská poisťovňa Rapid) informuje Národná banka Slovenska o ďalšom postupe. 

Nároky (pohľadávky) vyplývajúce z uzatvorených poistných zmlúv je potrebné si uplatniť v rámci konkurzného konania, teda prihlásiť podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou, ktorá musí byť doručená na predpísanom tlačive a obsahovať základné náležitosti (§ 29 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii), a to v lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu (t.j. do 15.03.2018) v jednom rovnopise správcovi (JUDr. Dana Husťáková, so sídlom: Žriedlová 3, 040 01 Košice) a v jednom rovnopise na príslušnom súde (Okresný súd Košice I, Štúrova 29, 041 60 Košice k spisovej značke 31K/28/2017). K prihláške je potrebné pripojiť dokumentáciu preukazujúcu prihlásenú pohľadávku (napríklad poistnú zmluvu, poistku a pod.).

Ak si klienti prihlásia pohľadávku až po uplynutí 45 dňovej lehoty od vyhlásenia konkurzu, nebudú mať hlasovacie právo, ktoré má inak veriteľ v rámci konkurzu. Prihlásiť je potrebné každú pohľadávku, ktorá dosiaľ nebola celkom uspokojená (uhradená) bez ohľadu na to, či poistná zmluva bola ukončená pred vyhlásením konkurzu, alebo či v čase vyhlásenia konkurzu ešte trvala. Prihlásiť je potrebné aj pohľadávky, ktoré si spotrebitelia už uplatňujú prostredníctvom súdu alebo v exekučnom konaní. V súlade s  § 30 ods. 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii: „Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť." Nesprávne alebo neúplne vyplnená prihláška pohľadávky finančného spotrebiteľa teda môže viesť k jej neuspokojeniu.

Všetky začaté súdne konania, ktoré sa týkajú majetku poisťovne, sa vyhlásením konkurzu prerušujú a všetky začaté exekučné konania, ktoré sa týkajú majetku poisťovne, sa zastavujú. Národná banka Slovenska odporúča, aby sa klienti s prihlásením pohľadávky do konkurzu voči spoločnosti Rapid life životná poisťovňa obrátili na Centrum právnej pomoci, advokáta alebo vyhľadali inú kvalifikovanú právnu pomoc.