štvrtok 1. februára 2018

Aktuálne: Kvalita ovzdušia

V Bruseli sa konalo neformálne stretnutie, ktoré inicioval komisár Európskej komisie pre životné prostredie Karmenu Vella. Okrem Slovenska bolo pozvaných ďalších osem členských krajín Európskej únie, ktoré nedosahujú požadovanú kvalitu ovzdušia. 

Ministerstvo životného prostredia SR na stretnutí prezentovalo súčasnú situáciu a aktivity, ktoré Slovensko vykonáva v oblasti skvalitňovania ovzdušia - napríklad podporu energetickej efektívnosti, vytváranie nízkoemisných zón vrátane podpory elektromobility, prípravu Národného programu riadenia znečisťovania ovzdušia či prípravu novej Stratégie ochrany ovzdušia, ktorá má obsahovať detailnú analýzu kvality ovzdušia ako aj návrhy konkrétnych opatrení na jej zlepšovanie. Zlepšenie kvality ovzdušia je jednou z priorít v programovom vyhlásení vlády a tiež v pripravovanej Envirostratégii 2030. „Sme si vedomí, že Slovenská republika v predošlom období nespĺňala niektoré ustanovené kritéria určujúce dobrú kvalitu ovzdušia, najmä čo sa týka jemných prachových častíc PM10 a oxidov dusíka. Na druhej strane výsledky monitorovania ukazujú, že opatrenia prijaté v predchádzajúcom období viedli v mnohých oblastiach k zlepšenie kvality ovzdušia, preto veríme, že naše súčasné a najmä pripravované kroky povedú k ďalšiemu zlepšeniu kvality ovzdušia v blízkom období“, uviedol štátny tajomník N. Kurilla s tým, že kým v roku 2004 sme mali 17 oblastí riadenia kvality ovzdušia, v roku 2016 ich bolo už iba 12. Celkovo sa znížila aj ich rozloha o 52% a počet obyvateľov žijúcich v týchto oblastiach o 54%. V roku 2016 sa pritom vyskytli prekročenia limitnej hodnoty na ochranu ľudského zdravia pre 24 hodinové koncentrácie len vo Veľkej Ide. Na ostatných staniciach nebolo žiadne ďalšie prekročenie limitnej hodnoty PM10 a ani priemernej ročnej hodnoty. Lepšia je situácia s oxidmi dusíka. V roku 2016 nebola prekročená ročná limitná hodnota NO2 ani na jednej monitorovacej stanici, rovnako nebola prekročená limitná hodnota na ochranu ľudského zdravia pre hodinové koncentrácie a nenastalo ani prekročenie výstražného prahu.

Rezort neprestáva analyzovať situáciu a hľadá možnosti ako dosiahnuť ešte lepšie výsledky. Ministerstvo už napríklad implementovalo emisné limity pre veľké spaľovacie zariadenia, prijalo stratégiu pre častice PM10, do zákona o ovzduší presadilo povinnosť každé tri roky preskúmať programy na zlepšenie kvality ovzdušia a dalo obciam možnosť vyhlásiť nízkoemisné zóny. Veľký význam prikladá aj zlepšeniu informovanosti. Vlani zaviedlo povinnosť informovať obyvateľov o smogovej situácii a len nedávno sprístupnilo webstránku o možnostiach prechodu na menej znečisťujúce zdroje lokálneho vykurovania na vykurovanie.enviroportal.sk. Okrem toho sa na ochranu ovzdušia využívajú aj programy financované z eurofondov, Environmentálneho fondu či štátneho rozpočtu.

Komisár Vella na záver stretnutia zdôraznil, že občania očakávajú okamžité zlepšenie ovzdušia a komisia preto vyzvala národné vlády k urýchleným krokom, ktoré však nemôžu byť len v réžii ministrov životného prostredia, ale sú úlohou pre celú vládu.