piatok 2. februára 2018

EU: Lepšia dostupnosť pitnej vody

Vďaka návrhu na revíziu európskej legislatívy, ktorý predložila Európska komisia, sa zlepší nielen kvalita pitnej vody a prístup k nej, ale aj informácie pre občanov.

Väčšina ľudí v únii má veľmi dobrý prístup ku kvalitnej pitnej vode, a to vďaka roky fungujúcej legislatíve EÚ, ktorá slúži na ochranu Európanov a zabezpečuje im prístup k pitnej vode vysokej kvality. Doplnením nových a doteraz neznámych látok do zoznamu kritérií, na základe ktorých sa určuje bezpečnosť vody (napr. legionella a chlorát) do pravidiel sa zlepší kvalita a bezpečnosť vody. Zohľadňujú sa pri tom najnovšie vedecké poznatky a odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie. Od členských štátov sa bude vyžadovať, aby umožnili lepší prístup k pitnej vode všetkým občanom, a to predovšetkým zraniteľným a marginalizovaným skupinám. V praxi to znamená vytvorenie zariadení na prístup k pitnej vode vo verejných priestoroch, spustenie kampaní zameraných na informovanie občanov o kvalite vody a podporu prístupu k pitnej vode v administratívnych a verejných budovách.

Ďalšou zmenou získajú občania ľahký, jednoduchý (okrem iného aj on-line) prístup k informáciám o kvalite a dodávke pitnej vody v mieste ich bydliska. Nové opatrenia by podľa odhadov mali znížiť výskyt potenciálnych zdravotných rizík u obyvateľstva v súvislosti s kvalitou pitnej vody, a to zo 4% na menej ako 1%. Znížením spotreby fľaškovej vody môžu európske domácnosti ušetriť vyše 600 miliónov EUR ročne. Nárast dôvery k vode z vodovodu sa zároveň môže premietnuť do zníženia objemu plastového (vrátane morského) odpadu, ktorý pôvodne obsahoval predávanú/kúpenú vodu. Aktualizácia smernice o pitnej vode je významný legislatívny krok k vykonávaniu stratégie EÚ pre plasty zo 16. januára t.r.

Vďaka lepšiemu hospodáreniu s pitnou vodou sa členským štátom podarí zabrániť zbytočnému plytvaniu vodou, čo prispeje k zníženiu uhlíkovej stopy. Návrh bude teda predstavovať prínos na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030 (cieľa č. 6) a cieľov Parížskej dohody o zmene klímy. Na základe nového prístupu k bezpečnosti, ktorý je založený na hodnotení rizík, bude možné v prípade vyšších rizík vykonávať cielenejšie bezpečnostné kontroly. Komisia zároveň zintenzívni úsilie v oblasti normalizácie s cieľom zabezpečiť, aby vodohospodárske stavebné výrobky (napríklad nádrže a potrubia) uvádzané na celom vnútornom trhu EÚ neznečisťovali vodu.