pondelok 29. januára 2018

RIA 2020: Jednoduchá a zrozumiteľná legislatíva

Vláda SR schválila Stratégiu lepšej regulácie RIA 2020. Ministerstvo hospodárstva chce pilotne do roku 2020 testovať nové formy hodnotenia, posudzovania a tvorby regulácií. Vzniknúť má aj nová komplexná IT platforma, aby aj verejnosť mala viac informácií o problematike regulácií. 

Zaviesť  do procesu legislatívy jednoduchosť a zrozumiteľnosť a zároveň hodnotenie vplyvov je cieľom Stratégie lepšej regulácie RIA 2020 (Regulatory Impact Assessment – posudzovanie vplyvov navrhovaných regulácií), ktorú odsúhlasila vláda. Ministerstvo hospodárstva si uvedomuje, že táto reforma musí byť postupná a je potrebné pri jej uvádzaní do praxe prihliadať na potreby a možnosti administratívy. Jednotlivé nové formy hodnotenia, posudzovania a tvorby regulácií sa budú do roku 2020 pilotne testovať na úrovni MH SR, prípadne aj  na úrovni ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Rezort hospodárstva plánuje navrhovať opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia systematicky, v rámci pilotného fungovania by ich malo byť viac ako 100.

Pri hodnotení regulácii by mala pomôcť plánovaná nová komplexná IT platforma lepšej regulácie, ktorá umožní nielen lepšiu vzájomnú komunikáciu subjektov štátnej správy zapojených do agendy lepšej regulácie, ale poskytne aj priestor pre verejnosť na získavanie informácií z tejto oblasti. Všeobecným cieľom hodnotenia regulácií je posúdiť ich pozitívne a negatívne účinky na vybrané oblasti: na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské a životné prostredie, na sociálnu oblasť a životnú úroveň občanov, ktorých sa týka, ako aj na informatizáciu spoločnosti a na služby poskytované občanom zo strany štátnej správy. Hodnotenie môže vysvetliť, či a do akej miery sa naplnili pôvodné účely regulácie, posúdiť pozitívne účinky a určiť účinok na vymedzené oblasti, čiže možné negatívne účinky.

Súčasťou schválenej stratégie je aj vzdelávanie a zvyšovanie povedomia o problematike regulácií. Stratégia lepšej regulácie by mala byť financovaná prostredníctvom štrukturálnych fondov EÚ zo zdrojov Operačného programu Efektívna verejná správa.