streda 7. februára 2018

SR: Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

Poslanci NR SR schválili návrh novely zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Hlavným cieľom je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu. Za najdôležitejšie zmeny sa považuje zníženie limitu pre zaradenie právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa medzi povinné osoby pri obchodoch v hotovosti z 15.000 eur na 10.000 eur, povinnosť zisťovať konečného užívateľa výhod a to, či klient nie je politicky exponovanou osobou sa mení na obligatórnu. Ďalšie dôležité zmeny:
- zaradenie osôb, ktorým bola zverená významná verejná funkcia medzi politicky exponované osoby, a to bez ohľadu na miesto trvalého pobytu,
- vykonávanie zvýšenej starostlivosti vo vzťahu k politicky exponovaným osobám najmenej 12 mesiacov od skončenia výkonu významnej verejnej funkcie,
- zavedenie povinnosti dotknutých osôb identifikovať svojho konečného užívateľa výhod,
- ustanovenie povinnosti vypracovávať národné hodnotenie rizík legalizácie a financovania terorizmu a určenie roly gestora zodpovedného za koordináciu tohto procesu.

Návrh zákona obsahuje aj novely súvisiacich predpisov: zmeny zákonov upravujúcich vedenie registra neinvestičných fondov, registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, registra nadácií a obchodného registra, na základe ktorých sa budú do týchto registrov zapisovať údaje o konečnom užívateľovi výhod. Údaje z nich budú prenášané do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci vedeného štatistickým úradom a následne budú poskytované vymedzeným orgánom verejnej moci a povinným osobám za účelom splnenia si zákonnom ustanovenej povinnosti identifikovať konečného užívateľa výhod.

Zmeny v zákone o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu sa navrhujú s účinnosťou od 1. marca 2018, zmeny ostatných novelizovaných predpisov od 1. júla 2018.