utorok 2. apríla 2019

Erasmus+ 2021-2027: Strojnásobenie rozpočtu

Finančne prostriedky na nasledujúci program Erasmus+ by mali byť strojnásobené. Programu sa tak bude môcť zúčastniť viac ľudí a granty budú lepšie prispôsobené ich potrebám.

V rámci novej generácie programu Erasmus+ je jedným z hlavných cieľov Európskeho parlamentu (EP) zvýšenie účasti mladých ľudí na rôznych programoch vzdelávacej mobility. Navrhuje preto podrobný súbor opatrení na odstránenie všetkých hospodárskych, sociálnych a kultúrnych prekážok. Európska komisia a národné agentúry Erasmus by mali vypracovať európsky rámec a národné stratégie začleňovania, ktoré by umožnili prispôsobiť nový program potrebám znevýhodnených ľudí a zvýšenie ich účasti. Mali by navrhnúť opatrenia na poskytovanie väčšej finančnej podpory pre mobilitu, úpravu mesačných grantov a pravidelné prehodnotenie životných nákladov a diét. Ďalšia osobitná podpora by mala zahŕňať jazykové vzdelávanie, administratívnu podporu a možnosti elektronického vzdelávania.

Poslanci EP prerozdelili rozpočet do rôznych častí programu tak, aby odrážali tieto priority. Zamestnancom predškolského a skorého vzdelávania, mladým športovcom a športovým trénerom by umožnili účasť na programoch mobility. Prioritou nového programu budú aj výmeny odborného vzdelávania v pohraničných regiónoch, ktoré budú mať väčší rozpočet. Lepšie synergie s inými európskymi programami by zároveň umožnili, aby mnohé kvalitné programy, ktoré v súčasnosti nespĺňajú podmienky programu Erasmus, mali prospech z kombinovaného financovania. Tak by dopĺňali úpravu grantov, prostriedkov na dopravu a životné náklady pre znevýhodnených študentov alebo financovali nové projekty.

Program Erasmus + umožňuje účastníkom nielen študovať a trénovať v zahraničí, ale tiež pomáha posilňovať európsku identitu a zlepšuje ich pracovné príležitosti. Poskytuje účastníkom vedomosti a zručnosti, ktoré obohacujú ich osobný a profesionálny život. Konečné znenie musí byť prerokované a odsúhlasené spolu s Radou v nasledujúcom parlamentnom volebnom období.