štvrtok 4. apríla 2019

Výzva: Priame platby pre poľnohospodárov

Slovensko zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) dostáva z Európskej únie stovky miliónov eur ročne. Na to, aby sa mohli farmári uchádzať o finančné prostriedky, je potrebné každoročne podať jednotnú žiadosť. Už druhý rok sa grafické prílohy ku všetkým žiadostiam podávajú len v elektronickej forme.

Poľnohospodári môžu žiadať platbu na plochu od Poľnohospodárskej platobnej agentúry (PPA) na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie, platbu pre mladých poľnohospodárov, ekologické poľnohospodárstvo, viazané priame platby, platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami, agroenvironmentálno-klimatické opatrenia a platby v rámci sústavy NATURA 2000. Agrorezort minulý rok kompletne zdigitalizoval všetky plochy. Elektronické grafické prílohy pokryli až 99,66 % plochy z celkovej výmery takmer 1,9 milióna hektárov obhospodarovanej pôdy na Slovensku.

Aplikácia na geopriestorovú žiadosť o podporu GSAA pre zakresľovanie hraníc užívania je dostupná na stránke https://gsaa.mpsr.sk. Termín na predkladanie jednotnej žiadosti uplynie 15. mája. Aplikácia zednodušuje podávanie žiadostí. Po prihlásení sa do aplikácie sa minuloročným žiadateľom automaticky zobrazia hranice užívania podľa ním nahlásených dielov pôdnych blokov z predošlého roku až na úrovni parciel. Zaznačenie hraníc užívania v online prostredí pritom poskytuje niekoľko výhod - automatický výpočet výmer vrstiev programu rozvoja vidieka aj krížového plnenia a prvkov oblastí ekologického záujmu, potrebných na korektné vyplnenie zoznamu poľnohospodárskych pozemkov a zoznamu oblastí ekologického záujmu. Systém obsahuje funkciu, ktorá oznámi žiadateľom výsledky predbežnej krížovej kontroly a poľnohospodári budú mať možnosť odstrániť nezrovnalosti a prekryvy sami, čo prispeje k znižovaniu počtu nezrovnalostí po riadnej krížovej kontrole. Aplikácia GSAA tiež zobrazuje spoločné hranice užívania so susedným žiadateľom. Výhodou je, že poľnohospodár v ďalšom roku žiadateľ už iba potvrdí svoje pozemky, respektíve už iba upraví zmenu užívania.

Okrem zaznačenia hraníc používania v on-line prostredí GSAA je potrebné samotnú žiadosť fyzicky predložiť na príslušnom regionálnom pracovisku Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Bližšie podrobnosti o predkladaní žiadostí vrátane formulárov sú zverejnené na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-predkladani-jednotnej-ziadosti-o-priame-podpory-na-rok-2019/9076.